رايت سي دي در لينوكس
نصب برنامه K3B
K3Bبرنامه پيشفرض اكثر توزيعهاي لينوكس است و شما در محيط KDE از شاخهSystem< ميتوانيد آن را اجرا كنيد. ولي اگر نياز به نصب برنامه وجودداشته باشد يا بخواهيد از نسخههاي جديد آن استفاده كنيد، بستههاي باينريRPM و DEB اين برنامه از سايت پروژه قابل دريافت ميباشند. همچنين با توجهبه كد باز بودن پروژه، ميتوانيد K3B را از روي سورسكد نيز نصب كنيد.براي نصب بسته RPM دستور زير را در پوسته خط فرمان اجرا كنيد:
$rpm-uhv k3b-0.21.3-3.pm.0.x68ً46.rpm

k3b-0.21.3-3.pm.0.x68ً46.rpmنام جديدترين بسته نصب اين برنامه است. در محيطهاي گرافيكي با استفاده ازابزار نصب بستههاي نرمافزاري به راحتي ميتوان برنامهK3B را نصب كرد.

آشنايي با محيط K3B
در محيط K3B بخشهاي اصلي برنامه عبارتند از:

Tool-Bar: مهمترين گزينههاي برنامه، مانند ديالوگ كپي سيدي و رايت DVD در اين نوار ابزار قراردارند.
FileManager: مديريت فايلها و دايركتوريهاي سيستم در اين قسمت صورت ميگيرد.در اين بخش ميتوانيد ميان دايركتوريهاي سيستم حركت كرده و دادههاي خودرا انتخاب و به بخش مديريت پروژه منتقل نماييد.
Project Manager: همانگونه كه از نامش پيداست، مديريت توليد و فرمت سيدي و دادههاي انتخابي براي چاپ در اين قسمت صورت ميگيرد.

ايجاد يك CD در K3B
براي ايجاد يك پروژه جديد، ميتوانيد يكي از گزينههاي پنجره Project Manager (داده، صوتي و ديويدي) را انتخاب كنيد. از مسير File
برايتغيير برچسب سيدي بر روي آيكون CD در پنجره پروژه كليك راست كرده و نامآن را تغيير دهيد. با زدن كليد Burn پنجره تنظيمات نوشتن سيدي ظاهر خواهدشد. در اين پنجره ميتوانيد سرعت نوشتن سيدي، نحوه ساخت فايلهاي ISO، وچگونگي Multisession را تنظيم كنيد.

كپي كردن CD
از منويTools يا نوار ابزار برنامه، ميتوانيد گزينه Copy CD را انتخاب كنيد. درپنجره ظاهر شده تنظيمات مربوط به ايجاد يك كپي از سيدي موردنظر صورتميگيرد. در پنجره باز شده، درايوي كه سيدي از آن بايد خوانده شود ودرايوي كه سيدي بايد بر روي آن نوشته شود را مشخص ميكنيم. براي تهيه يكتصوير از سيدي در اين پنجره، گزينهcreate image only را فعال ميكنيم.همچنين ميتوان تعداد كپي را نيز در اين پنجره تنظيم كرد. همانطور كهميدانيد براي ايجاد يك كپي از سيدي، ابتدا يك فايل Image ساخته خواهدشد. دايركتوري نگهداري فايل Image و قابليت پاك نمودن اين فايل پس ازپايان پروژه، از ديگر تنظيمات پنجره پروژه كپي سيدي خواهند بود.

نوشتن فايلهاي ISO و ايجاد Image
يكياز تواناييهاي K3B در ساخت و نوشتن فايلهاي ISO است. اگر تعدادي فايل بافرمتISO داريد، براي نوشتن آنها بر روي سيدي كافي است از منوي Toolsگزينه Write Iso Image يا Burn CD Image را انتخاب كنيد. در پنجره باز شدهدايركتوري فايلهاي ISO را تعريف كنيد و به راحتي آنها را بر روي سيديبنويسيد. از اين پنجره براي نوشتن يك فايل Image نيز استفاده ميشود. ازگزينه Image To Burn فايل Image را براي برنامه تعريف كنيد و در ImageType ميتوانيد نوعImage را مشخص كنيد. تنظيمات ديگر اين پنجره بسيار سادهخواهند بود.

پاك كردن CD
براي حذف اطلاعات CD از منوي Tools

تنظيم اوليه K3B
وقتيميخواهيد براي اولينبار K3B را اجرا كنيد، براي بررسي درستي كار برنامه،ميتوان تنظيمات اوليهاي را انجام داد. از منويSetting با انتخاب گزينهK3B Setup و وارد كردن رمز عبور ريشه پنجره اين تنظيمات ظاهر خواهد شد.تعريف يك سختافزار جديد و شناسايي برنامههاي نصب شده براي K3B، ازمهمترين اين تنظيمات هستند.

پيكربندي K3B
تا اينجا ديديدكه كار كردن با K3B چقدر ميتواند ساده باشد. ممكن است يك سختافزار جديدبه سيستم شما اضافه شده باشد و يا دوست داشته باشيد برنامههاي مولتيمدياCD/DVD به K3B معرفي شوند، plugin و Theme به برنامه اضافه كنيد و هرتنظيم پيشرفته ديگري كه ذهن شما را مشغول كرده است. خب پس چرا معطليد؟ ازمنوي Setting با رفتن به پنجره Configure K3B دست به كار شويد و K3Bخودتان را بسازيد و از كار كردن با K3B لذت بيشتري ببريد. حتماً با منموافقيد كه اين تنظيمات هم به سادگي خود K3B هستند و مشكلي نخواهيد داشت.

نتيجهگيري
برنامههايزيادي در لينوكس براي نوشتن CD/DVD وجود دارد. ابزار مديريت فايل Nautilusدر Gnome نيز امكان ايجاد يك سيدي را در خود دارد. حتي از طريق پوسته خطفرمان نيز ميتوان به اين هدف رسيد. هر كدام از اين ابزارها ويژگي خاصخود را دارا خواهند بود. اما هيچكدام به پاي K3B نميرسند و در اينراهنماي كوچك ميبينيد كه با محدوديت مواجه نيستيد و K3B توانايي ايجاد هرپروژه را دارد و در عين سادگي، امكانات و توانمنديهاي قابل توجهي را برايشما فراهم ميكند. به طوري كه از ديگر ابزارهاي مشابه بينياز ميشويد.