[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

قراراست که به زودی نسخه های آزمایشی اولیه از نسخه بعدی سیستم عامل ویندوزتوسط مایکروسافت ارایه شود. سیستم عاملی که تا به حال توسط همه با ناماولیه ویندوز 7 نامیده می شد. چرا که هفتمین ویندوز ساخت مایکروسافت محسوبمیشود. و البته همه منتظر بودند که مایکروسافت یک اسم جینگول! مثل ویستابرای آن انتخاب کند. اما بر و بچه های مایکروسافتی تصمیم گرفته اند کهوقتشان را برای پیدا کردن اسم تلف نکنند و چون 7 عدد خوشایندی استبنابراین نسخه بعدی ویندوز رسما همان ویندوز 7 نام گرفت. و به این ترتیبباید منتظر Windows 7 باشید. همین!
منبع [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]