توجه کنید : این مطلب فقط جنبه اطلاع رسانی دارد و حرمت آن چه در جوامع مسیحی و چه در جوامع اسلامی بدیهی می باشد.


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

تااین زمان تبت تنها کشوری است که در آنجا بعضی از زنان چند شوهر قانونیدارند و این کار را به اصطلاح علمی Polyandry می نامند از آنجا که اطمینانداشتیم هیچ چیز در جهان بی دلیل نیست مانند همیشه دست به دامن تحقیق زدیمتا واقعیت این کار را درک کنیم ، پس از تحقیق طولانی متوجه شدیم تنها دلیلاین کار مشکلات اقتصادی است و دو دلیل برایمان آوردند :
دلیل اول :پدری که چهار فرزند دارد ، یکباره یک دختر را به عقد چهار پسرش در می آوردو البته طبق قراردادی که دارند زن مذبور هر شب یا هر هفته را با یکی ازبرادران بسر می برد ، با این کار اولا پدر اجازه نمی دهد که اساس خانوادهاش گسیخته شود بلکه بالعکس وجود زن واحد سبب اتحاد آنان می گردد و همهپروانه سان دور یک چراغ پرواز می کنند ، ثانیا ثروت پدر که از همه مهمتراست پراکنده نمی شود و به هدر نمی رود !

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

دلیلدوم : اگر همان پدر در مدت یکسال چهار دختر را برای چهار فرزندش عقد کند وزنان مذبور جداگانه باردار شوند ، در مدت یکسال یک خانواده چهار نفری ،دوازده نفر خواهد شد . اما چون زمین تبت زیاد حاصلخیز نیست و مواد غذاییمحدود است ، می کوشند که از تولید نسل تا جائیکه مقدور می باشد جلوگیریکنند و با این کار جمعیت تبت را همیشه به همان اندازه ای که هست حفظ کنند. ما پس از شنیدن این دلایل به مردم تبت لقب مناسبی دادیم ، لقبی که از هرجهت در خور آنهاست(اکونومیست های متفکر) ! و در آخر این سئوال برایمان پیشآمد که این جا چه بلایی به سر فرزندان می آورند و فرزندی که از یک زن واحدبوجود می آید مال کدام برادر است ؟ معلوم شد که اولاد اول به برادر بزرگترتعلق خواهد داشت و به همین قیاس فرزندان بعدی به برادران کوچکتر خواهدرسید .
بچه ها به ترتیب تعلق به برادر بزرگتر پدر و به بقیه عمو میگویند.