سوال از انسان، جواب از ارواح

آيا ما انسانها محكوم به زندگي كردن هستيم ؟؟

تمام جوابها صحيح بوده. بدون هيچ گونه شك و ترديدي بخونيد و از حقيقت آگاه شويد


هدف از خلقت، واقعاً چيست ؟؟
آيا مرگ پايان همه چيز است ؟؟
آيا واقعاً روح و دنياي ماوراء وجود دارد ؟؟
آيا...؟؟ .1-بهشتی که خداوند در قرآن کریم وعده داده است ، کجاست ؟
پاسخ (( همانا آخرین جهان و آخرین مأواست ، یعنی : حق)). .

آیا اینکه بعضی افراد ادعا می کنن ارواح را می بینند صحت دارد ؟ 2-
پاسخ(( مشاهده ی یک روح به صورت تجسدی بدون حضور مدیوم تجسدی توهمی است که روحبه وجود می آورد و در واقع خود روح نیست ؛ بلکه در ذهن افراد تصویر سازیمی کند . این تصویر را روح به ذهن فرد متبادر می کند و فرد در واقع دچارتوهم نیست ، بلکه روح را به صورت ذهنی می بیند . ))
آیا ارواح پس از ترک جسم فیزیکی به آن جسد سر می زنند ؟ 3-
پاسخ (( بعضی ارواح زیاد از جسم خود دور نمی شوند ؛ یعنی گاهی به آن سر می زنند
چرا ارواح با زمینی ها تماس می گیرند ؟ 4-
پاسخ( به علت اینکه ارواح بعضی اوقات می خواهند زمینی را از موضوع یا خطریآگاه کنند و یا حتی آنان را راهنمایی و آنان را بیشتر آگاه کنند . همچنیندر اصل نیروی اِک ( حق ) است که این گونه ارتباطات را برقرار می سازد واطلاعاتی را که باید به این گونه انسانها داده شود ، منتقل می کند . ))

آیا در کرات دیگر ، موجوداتی همچون ما انسانها وجود دارند ؟ 5-
پاسخ(( بله در کره ی اگزول که با کره ی زمین فاصله ای بسیار زیاد دارد و درکهکشانی دیگر است ، انسانهایی وجود دارند که از داشتن گوش و لب محرومند وبه کمک تله پاتی حرف می زنند و درست شبیه ما هستند و ازدواج می کنند و بچهدار هم می شوند.))

6-آیا تمامی ارتباطاتی که به نام ارواح مختلفصورت می پذیرد ، به دست همان ارواحی برقرار شده که خود را به آن نام خاصمعرفی می نمایند ؟
پاسخ (( خیر . بعضی ارتباطات به ارواحی مربوط میشود که شما می شناسیدشان و به نام افرادی دیگر در جلسه حاضر می شوند وارتباط برقرار می کنند . ))
منظور این است که در بعضی جلسات ارتباطروحی ، به علت وجود افراد بدگمان یا کسانی که می ترسند و یا اصولاً بهوجود روح اعتقاد ندارند ؛ و یا به علت وجود امواج منفی که گاهی بیش ازامواج مثبت است ، در ارتباط خللی ایجاد می گردد و در نتیجه ارواحی دیگرارتباط برقرار می نمایند . اطلاعاتی که این دسته ارواح می دهند اغلبنادرست است و آنان از افکار و ذهن حاضران در جلسه استفاده می کنند و خودرا وابستگان ایشان معرفی می نمایند . البته تشخیص درستی ارتباطات به دانشروحی برگزار کننده ی جلسه بستگی دارد .

شما ما انسانها را چگونه می بینند ؟ 7-
پاسخ (( انسانها برای ارواح پشت و رو ندارند . ارواح آنان را به صورت سایه می بینند))

تفاوت ارواح نیک و شرور چیست ؟ 8-
پاسخ(( ارواح نیک نور هستند و ارواح شرور تاریکی . در واقع نه ما وجود مادیداریم نه ارواح شرور . ما فقط به صورت نور یا انرژی هستیم و آنان به صورتتاریکی . به معنای محبت و نزدیکی به خداوند و تاریکی به معنای غفلت و دوریاز خدای متعال))

چرا شما قصد دارید از طریق مدیوها کتاب بنویسید ؟ 9-
پاسخ (( منبع آن خداست ، که این نیرو را به ما می دهد . همه ی ارواح برای مدتی این انرژی شفابخش را به دست می آورند))

10-آیا ارواح در القای دانشی که به اختراعات واکتشافات و غیره منجر میشود دخالت دارند ؟
-(( هر چه در این جهان به ارواح یا دانشمندان گفته می شود ، همه را از طریقتله پاتی می گوییم تا بتوانیم شما را روشن کنیم و تمام اینها باز می گرددبه راهنمایی شما به دست ما ارواح))
منظور این است که هر چه بیشتر بشربرای کسب دانش الهی آماده تر شود ، به همان نسبت این دانش را ارواح درگوشه و کنار جهان به افراد و دانشمندان و نویسندگان القا می کنند و همینباعث کشف و شهود و تجلی و انعکاس دانش الهی از جهان اثیری به جهان فیزیکیمی گردد و در جهان مادی ، به صورت اختراعات و اکتشافات دانشمندان انعکاسمی یابد و ما همواره تحت القائات ارواح گوناگون هستیم ولی انتخاب راه خیرو شر با خود ماست .

پاسخ: آیا امکان پذیر هست که افرادی از جهان مادی به جهان خلقت برده می شوند ؟11
-(( بله ، البته کسانی که قلبی پاک داشته باشند و خداوند اجازه ای بردنآنان را بدهد . البته اینان همان کسانی هستند که این جهانها را با چشم دلمی نگرند . همچنین کسانی که : الف ) روح تجسد یافته ی متعالی هستند ، ب )عشق و محبت در وجود ایشان بسیار است ، ج ) حق را درک کرده اند و غیره . )

آیا خراب بودن هوا بر ارتباط با ارواح تدثیر می گذارد ؟12-
پاسخ(( بله ، رابطه ای مستقیم دارد زیرا ما ارواح نمی توانیم در هر هوایی بهسطح کره ی زمین نزدیک شویم . همان طور که می دانید چون ارواح نور هستند درتشعشات نور خورشید یعنی در هوای آفتابی دیده نمی شوند ، ولی در هوایبارانی دیده می شوند و این باعث ترس مردم می شود و به همین علت ، خداوندیکه بندگانش را دوست می دارد به ما اجازه نمی دهد به سطح زمین بیاییم .همچنین مواد سیال نمی تواند در برف و باران سیال بماند و در هوا معلق گردد، در نتیجه سنگین می شود و ما در این هوا دیده می شویم ، البته به صورتذرات نورانی))
البته این موضوع در مورد ارواح نیک و متعالی صدق می کند. معمولاً در جلساتی که در هوای بارانی به هنگام رعد و برق تشکیل می شوند، ارواحی ارتباط برقرار می کنند که در سطح زمین هستند و اغلب گفته هایآنان نادرست است .

اگر در روی زمین انرژی ارواح تمام شود چه بر ایشان رخ می دهد ؟13-
پاسخ (( ما قبل از آنکه انرژمی مان تمام شود بر می گردیم هیچ گاه روحی بدون انرژی روی کره ی زمین نمی ماند)) .

فاصله ی کره ی زمین ( جهان مادی ) با جهان خلقت چقدر است ؟ 14-
پاسخ(( خیلی بیشتر از آنچه بتوانیم آن را روی کاغذ بیاوریم آیا شما آخر فضا وکیهان را می شناسید ؟ بنابراین انتهایی وجود ندارد و در اصل این جهان جزئیاز جهان خلقت است))

آیا افراد عادی می توانند هاله های انسانها را ببینند ؟ چگونه ؟ 15-
پاسخ(( هر کسی می تواند هاله های خود و دیگران را ببیند . البته اگر تمرکزکنند و یا اینکه به اتاقی تاریک بروند و یک نفر به دیگری نگاه کند . اگربه نقطه ای خیره شود و تمرکز کند ، حتماً هاله های دیگری را خواهد دید . واین دیدن هاله ها بر اثر مرور زمان بسرعت و همراه با رنگ ، در روشنایی نیزاتفاق می افتد))

تمرکز یعنی چه و افراد چگونه می توانند تمرکز کنند ؟ 16-
پاسخ(( تمرکز یعنی اینکه انسان ذهنش را از هرگونه فکر و خیال خام پاک کند وتنها درباره ی آن چیزی که می خواهد انجام دهد یعنی تمرکز فکر کند . تمرکزهنگامی صورت می گیرد که فرد ، انرژی های منفی را بیرون راند و انرژیهایمثبت را بگیرد و همچنین فکر خود را خالی از هرگونه تخیلات کند . می توانساعتها به نقطه ای سیاه نگاه کرد که دیدن آن نقطه به علت اینکه ریز است ،تمرکز را افزایش می دهد و فرد می تواند از تمرکز خود نتایجی مثبت در هرزمینه کسب کند)) .

آیا ارواح از اینکه می توانند با زمینی ها تماس برقرار نمایند ، خوشحال می شوند ؟ 17
پاسخ((بله ، زیرا آنان تا مدتها دلبستگی شدیدی به زندگی زمینی و بازماندگان خویشدارند . البته شاید بعضی ارواح از این ارتباطات خشنود نباشند و فقط به ایندلیل خوشحال باشند که برای راهنمایی انسانها می آیند ، نه چیز دیگر))

آیا جامدات روح دارند ؟ 18
پاسخ(( جامدات روح دارند ، ولی درک ندارند . شاید ما انسانها یک تکه گچ رافاقد روح بدانیم چون ما روح آن را حس نمی کنیم زیرا درک ندارد ، در صورتیکه ما انسانها هم زمانی در جسمی همانند آن تجسد یافته بودیم و جامدات همآمده اند تا تکامل یابند))
معیار طبقه بندی ارواح در جهان خلقت چیست ؟ 19
پاسخ(( معیار طبقه بندی این است که هر کسی که کار نیک ، رفتار پسندیده و کارشایسته ای در جهان مادی انجام دهد ، درجه اش بسیار بالاتز فردی است کهنماز می خواند ولی بدون آنکه بداند چرا ؟))!

20-آیا ارواح ادیان مختلف و یا مردم یک شهر یا کشور ، در جهان خلقت در یک مدار خاص قرار می گیرند ؟
پاسخ((خیر ، همان طور که انسانها با زبانها و فرقه های متفاوت بر روی کره ی زمینقرار دارند ، ارواح هم همگی از هر دینی که باشند ، باز هم همان طور طبقهبندی خواهند شد . یعنی اینکه کسی که مثلاً مسیحی یا زرتشتی و یا حتیمسلمان است ، اگر بداند برای چه زندگی می کند و به دنیای پس از مرگ معتقدباشد و به خداوند متعال و وجود او ایمان داشته باشد ، همانند بقیه خواهدبود . همان طور که خداوند در بخشی از آیه الکرسی می فرماید : در دین هیچاجباری نیست ، هدایت از گمراهی مشخص شده است))

21-آیا ارواح در کشورهای مختلف به نسبت عقایدشان به شکلهای گوناگون تماس می گیرند ؟
پاسخ(( خیر ؟ شما انسانها هستید که به طرق مختلف می خواهید با ما ارتباطبرقرار کنید مثلاً مسلمانان با خواندن فاتحه ای از خداوند برای آمدن یکروح نیک درخواست می کنند و در فرقه ای های دیگر فقط با قلبی پاک و یا باتمام وجود خواستن ، ارتباط برقرار می کنند . البته هیچ فرقی نمی کند)) .

آیا غیر از جهان مادی جهان دیگری وجود دارد ؟22-
پاسخ (( بله ، جهانی با نام زیبای جهان خلقت))

23-آیا جهان مادی با انفجار بزرگ ( مهبانگ ) به مرحله ی تشکیل کهکشانها و سیارات رسیده است؟
پاسخ(( تمام جهان خیر. نیمی از جهان ، یعنی فضا و کیهان و ماورا که همگی یکیهستند از همان اول وجود داشته است ولی خورشیدها و سیارات و ستارگان و غیرهبا انفجاری بزرگ پدید آمده اند . یک چیز را به یاد داشته باشید که هر چیزیکه در جهان وجود دارد ، از سیاره ای بسیار کامل گرفته تا شهابی که بتازگیبه صورت سیاره ای سیال به حرکت درآمده است ، همگی دارای نظمی معین و مشخصمی باشند)) 24-آیا در خارج از منظومه ی شمسی سیاره ای شبیه کره ی زمینوجود دارد که در آن حیات وجود داشته باشد ؟
پاسخ (( شبیه زمین بله ،ولی انسانهایی که درون آن زندگی می کنند تقریباً شبیه انسانهای کره ی شماهستند . با این تفاوت که آنان فقط چشم دارند و برای صحبت کردن هم ازنیروهای تله پاتی استفاده می کنند))

لطفاً در مورد آسمان و فضای لایتناهی ، توضیح دهید که چیست ؟ 25-
پاسخ((آسمان همان است که شما انسانها هم آن را می بینید . فضا محلی است که ارواحآن را ماورا می نامند و از آنجا که انرژی کسب می کنند و فضای لایتناهی ،فضایی است که شما انسانها نمی توانید به آن وارد شوید ، مگر اینکه به صورتمواد سیال باشید و یا به صورت نور ( انرژی)

آیا پایانی برای جهان وجود دارد ؟ 26-
پاسخ(( خیر ، چون خداوند نابود نمی شود ، پس جهان هم پایدار خواهد بود . البتهممکن است در آن تغییراتی به وجود آید ولی مسلماً نابود نخواهد شد))

آیا در این فضای بیکران موجودات متفکر دیگری هم شبیه انسان وجود دارد ؟27-
پاسخ(( شبیه ، شبیه انسان خیر . تقریباً شبیه او متفکری که به دنبال علم باشد، خیر وجود ندارد . فقط انسانهای تله پاتی هستند که متفکرند))
کره ی زمین چگونه به وجود آمد ؟ 28-
پاسخ(( کره ی زمین ابتدا گوی آتشینی بود که از خورشید جدا و سپس به صورت توپیپرتاب شد و در قسمتی از فضا سکنی گزید و سپس بمرور زمان و بتدریج سرد شد وآبها و درختان و پستی ها و بلندی ها پدید آمد))

آیا موجودات تله پاتی به وجود خداوند پی برده اند ؟29-
پاسخ(( خیر . مثلاً انسانهایی که در کرات دیگر وجود دارند ، هنوز نه نیروهایخود را کشف کرده اند و نه حق را درک کرده اند . بنابراین تله پاتی هیچگونه ارتباطی با شناخت حق ندارد)) .آیا قبل از بشر فعلی بر کره ی زمینموجودات متفکر یا شبیه انسان می زیسته اند ؟ 30
پاسخ: (( متفکر ، خیر . شبیه انسان هم ، خیر))

31-لطفاً در مورد موجودات بزرگی که در گذشته آنها را خدایان می نامیدند و قدرتی فوق العاده داشته اند ، توضیح دهید .
پاسخ(( آنها همان ارواح نیک بودند که مقام بسیار بالایی داشتند و اجازه یاستفاده از نیروی کامل خویش را یافته بودند و آن قدر نیرو از خداوند متعالگرفته بودند که به آنها ارابه ی خدایان گفته شده است . خداوند وقتی دید کهآنها در همه کارهای بندگان بیش از حد دخالت می کنند و بندگان دیگر او ازاین مسأله رنج می برند ، نیروهای خود را از آنها گرفت و نیرویی بسیار ضعیفبرایشان باقی گذارد . مثلاً خدایان قدیم انرژی لازم را در خود داشتند ولیما ارواح نیک باید آنها را از کیهان بگیریم)) .

32-آیا درست است که این نیروی خدایی از خدایان گرفته و در جایی مثل ذهن انسان پنهان شده است ؟
پاسخ(( بله ، در جایی پنهان شده که خود انسان هم نمی داند و این نیروها دراعماق وجود او قرار دارند و فقط هنگامی پدیدارمی گردند که خود انسان همتلاش کند تا این نیروهای خفته ی درون خویش را بیدار سازد و بخواهد از آنهابه نحو احسن استفاده کند

از چه زمانی ارواح نیک به صورت خدایان بر روی زمین می زیستند ؟ 33-
پاسخ(( ارواح خدایان از زمانی که به انسانها یاد داده شد که خدایی وجود دارد وجهانی دیگر هست خود را بر روی زمین حس کردند و تا هنگامی که انسانها رااذیت و آزار کردند و بالاخره خداوند دستور داد که این نیروها از آنهاگرفته شود ، بر روی کره ی زمین می زیستند))

آیا انسان ، شکل تکامل یافته ی موجودی دیگر است یا مستقلاً خلق شد ؟ 34-
پاسخ (( خداوند می گوید : ما انسان را از خاک خلق کردیم و به او قدرت تفکر و نیروی فکر و اندیشه را آموختیم)) .
آیا بیماران صرعی مدیوم هستند ؟ 35-
پاسخ(( بله ، مدیوم های بسیار قوی هستند که می توانند هم گفتاری ، هم کتابتی و هم تجسدی باشند)) .

آیا کمک و راهنمایی کردن دیگران عمل خوبی است و کارما دارد ؟ 36-
پاسخ(( کمک به افراد کار خوبی است اما اگر 1- فرد بخواهد 2- بتوان به او کمککرد 3- وضع به شکلی نباشد که فرد خود را از قبل شکست خورده بداند در نتیجهکارما نیز نخواهد داشت))
منظور شما از خدایان چیست ؟ 37-
پاسخ (( منظور کسانی هستند که مردم به جای خداوند بزرگ و رحیم آنها را می پرستیدند ، همانند بتها ، خورشید ، ماه و)) ...

پدیده ی سالم ماندن بعضی از اجساد به چه علت است ؟ 38-
پاسخ(( روح بعضی از از اجساد تمایل به خارج شدن ندارد و یا اینکه دوست دارد کهدر کنار جسدش بماند . بنابراین چنین اجسادی ممکن است که حتی پس از قرنهاباز هم کمی سالم بماند . همچنین به علت اینکه فرد روحی متعالی داشته و ازنیرو و انرژیهای خویش استفاده ی بسیار نموده است ، جسدش نیز دارای انرژیمی باشد و همین انرژی است که موجب بقای جسد است))
39-مثلث برمودا چیست و چه نیروهایی سبب غیب شدن هواپیماها و کشتی های در آن منطقه می شود ؟
پاسخ(( مثلث برمودا حفره ای است به شکل مثلث درون اقیانوس که در این مثلثنیروی کششی بسیار عجیبی وجود دارد همه ی اجسام را به سمت خود می کشاند ودر خود حفظ می کند . درون این حفره پر از امواج مثبت انرژیها و نیروهایمتعددی که اگر چیزی که انرژی منفی دارد به آنجا برود ، جذب نخواهد شد وخنثی می گردد و بر روی آب خواهد ماند و اگر مثبت باشد ، جذب می شود و ازبین می رود . در مورد انرژی هواپیما نیز چنین است . نیروی مغناطیسی ،هواپیماها را جذب می کند و همین طور خیلی چیزهای دیگر را به طرف خود میکشاند . آن مثلث در اصل کانون نیرویی است که نیمی از آن از کرات دیگر آمدهو نیمی دیگر از آن ، از ماورا و کیهان بر سطح زمین فرود آمده است . چوننیرو و انرژی کیهان بسیار زیاد و قدرتمند و کشش آن هم زیاد است ، بنابراینهمه ی این نیروها با یکدیگر نیروی عجیب و خارق العاده ای به وجود می آورندکه به صورت الکتروسوانیس یا همان نیروی کششی مثبت است))

چرا قاره ی آتلانتیس به زیر آب فرو رفت ؟ 40-
پاسخ((زیرا آن قاره ، قاره ای بود بسیار زیبا و باشکوه و مردم و حیوانات همگی درصلح و آرامش بودند . از هنگامی که مزردمی بسیار خودخوا و سودجو در میانآنان پدیدار شدند و قصد سوء استفاده داشتند ، خداوند آنان را به قعراقیانوسها برد . البته آب شدن برفهای قطب و در نتیجه بالا آمدن آب دریاهانیز در این امر دخیل بوده است . همچنین قاره ی آتلانتیس انرژیها و افکارمثبت داشت که با یک انرژی کوچک منفی آسیب می دید و از بین می رفت و علت آنبیشتر همین بوده است))
41-آیا آمدن سفینه از کرات دیگر بر روی زمین واقعیت دارد ؟ اگر چنین است آنها برای چه کاری می آیند ؟
پاسخ((بله ، واقعیت دارد . همان طور که انسانهای کره ی زمین می خواهند بفهمند وکنجکاو هستند که در کرات دیگر چه می گذرد ، آنها نیز کنجکاو این مسأله میباشند .
42-چرا خداوند انسانها را بر روی کره ی زمین آفرید و بر روی کره ای بزرگتر یا کوچکتر خلق نکرد ؟
پاسخ(( زیرا کره ی زمین دارای آب و هوای بهتری می باشد و اندازه ی آن نیزبنابر نیروی اِک تنظیم گردیده است و هیچ نیرویی نیست که در مقابل نیرویاِک ( حق ) مقاومت کند که بخواهد زمین را نابود کند ، مگر خود حق))
43-شکل گیری حیات در کرات و کهکشانها و همچنین نابودی آنها چگونه صورت می گیرد ؟
پاسخ(( ابتدا به مرور زمان کراتی که نزدیک خورشید هستنمد ، دارای حیات میگردند ، و پس از گذشت چندین میلیون سال ، آن کره گرم می شود و جای خود رابه کره سرد بعد از خود می دهد . این عمل تا آخرین کره ادامه دارد و در آخرهم این کهکشان نابود می شود))

آیا نیروی حس ششم در افراد وجود دارد ؟ 44
پاسخ(( حس ششم در همه ی انسانها وجود دارد ولی بعضی از آن استفاده ی صحیح وبرخی استفاده ی نادرست می کنند و بعضی افراد هم از این نیرو استفاده نمیکنند . این حس پس از تمام حواس پنجگانه می باشد که به آن حس پیش بینی وروشن بینی یا چشم سوم می گویند)) رویا دیدن با خواب چه تفاوتی دارد ؟ 45-
پاسخ(( رویا هنگامی است که انسان در حال نشستن و یا دراز کشیدن به آن فرو میرود و آن قدر افکارش گسترش می یابد که متوجه هیچ چیز در اطرافش نیست . ولیدر خواب ، همان گونه که از مفهومش که از مفهومش پیداست ، انسان می خوابد وجسم اثیری اش خارج می شود ، اما در رویا جسم اثیری خارج نمی شود و فقطافکار گسترش پیدا می کند و در کیهان به سفر می پردازد)) .

آیا گیاه و جسم هم روح دارند ؟ 46-
پاسخ((بله ، جسم اثیری هم دارند . )) ممکن است صخره و یا کوه در دوری جمادیت روحداشته باشند ولی هیچ گاه جسم اثیری ندارند ولی عقل و آگاهی دارند . ))

چه کسانی روح نگهبان خود هستند ؟ 47-
پاسخ(( کسانی که با تکامل روحی و همچنین طی دوره های متوالی زیاد هاله هایاطرافشان بیش از بقیه ی انسانها شده و آن افراد کسانی هستند که قلبشان نیزپاک است و ظاهر و باطنشان یکی است))

48-شرایط افرادی که می خواهند در یک جلسه ی ارتباط با ارواح شرکت کنند چیست ؟
پاسخ (( کسانی که می خواهید برای شرکت در جلسات انتخاب کنید ، باید سرایط زیر را دارا باشند :
ترسو نباشند . 1-
بیمار نباشند 2-
به عالم پس از مرگ و وجود روح اعتقاد قلبی داشته باشند . 3
کاملاً ایمان داشته باشند و در برخورد با ارواح خیلی آرام و خونسرد باشند 4.
شوخ طبع نباشند و سکوت را مراعات کنند 5-
6-درکل امواج منفی درمحیط نباشد چون امواج منفی باعث اختلال در فرکانس ارتعاشات ما میگردد)).
49-آیا می شود در زمان سفر کرد ؟ آیا بشر می تواند دستگاهی بسازد که بتواند با آن در زمان سفر کند ؟
پاسخ((الان شما این دستگاه را ساخته اید . دستگاهی به نام هیپنوتیزم . چه چیزیبهتر و کاملتر از آن ؟ بله ، هیپنوتیزم همان سفر در زمان است که می توانبا آن هم به گذشته و هم به آینده سفر کرد)).