*** اين داستان واقعي است***

طبق گزارش دريافتي از اسياي دوردر يكياز پاركهاي كوچك در كشور تايلند دخترك عجيبي چند وقتي مردم ان منطقه را سردر گم كرده است. در اكثر عكسهايي كه در اين پارك گرفته ميشود اين دختروجود دارد در صورتي كه اين دختر را تابه حال كسي از نزديك نديده است اينموضوع براي همه عادي شده بود تا اين كه خبرنگاري طي تحقيق از مردم فهميداين دختر حدود چند سال پيش فوت شده است.

مردم وحشت كرده و از پاركدوري كردند.مسئولين پارك از روزنامه مذكور شكايت كرده و آن ها ناچار بهعذرخواهي شدند و مردم دوباره به پارك روان شدند كه دوباره عكاسي عكس ايندختر در را در عكسي ثبت كرد.
عكاس بيچاره را جريمه و به زندان انداختند ولي او قسم مي خورد عكس واقعي است.
دوباره مدتي گذشت و بعد از مدتي دوربين كنترل ترافيك عكس اين دختر را در بين مردم ثبت كرد.
مامور مذكور از كار بي كار و جريمه شد.

از آن پس كسي آن دختر را نديد و اگر هم ديد به روي خودش نياورد.
اين فيلم در يكي از انجمن ها بوده و احتمالا در همين مورد مي باشد
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]