رفع مشكل مودم هاي DSL از نوع USB در ويندوز XP
دراين مقاله قصد دارم راجع به مشكلي صحبت نمايم كه در برخي از مودمهاي كابليو يا مودمهاي DSL از نوع USB ، در محيط ويندوز XP به وجود مي آيد. در بينكاربراني كه از سيستم DSL يا سيستم كابلي در ارتباط اينترنت خود استفادهمينمايند گزارشاتي ارائه شده است كه نشان ميدهد برخي از مودم هاي USB اينكاربران در هنگام تماس با اينترنت به صورت لحظه اي و در زمان هاي كوتاهدچار قطعي تماس ميشوند و ارتباط آنها با اينترنت قطع ميشود. در اين مقالهبه نوع خاصي از مودم ها اشاره نميشود بلكه بحث كاملا جامع ميباشد و اينمشكل ممكن است با هر نوع و مارك مودمي از نوع USB رخ دهد.
راه حل اينمشكل بسيار ساده ميباشد ، زيرا اين رويداد در واقع يك مشكل نميباشد و تنهاقابليتي است كه براي مودم هاي USB در ويندوز XP قرار داده شده است و بهصورت پيش فرض اين قابليت فعال ميباشد ، به اين شكل كه در ويندوز XPقابليتي قرار دارد كه به سيستم اين امكان را ميدهد تا براي حفظ و ذخيرهقدرت و انرژي و كاهش خسارات وارد بر كليه سخت افزارهايي كه از پورت USBاستفاده ميكنند ( نه فقط مودم ) ، آنها را خاموش نمايد تا كمترين آسيب درزمان اوج مصرف به آنها وارد گردد. همين امر سبب ميشود كه در اين حالت خاصكه مودم هاي USB مد نظر ميباشند ، اين قابليت باعث خاموش شدن لحظه اي مودمو در نتيجه قطع ارتباط ناخواسته در ويندوز گردد.
بنابراين براي رفعمشكل تنها كافي است كه اين قابليت پيش فرض در ويندوز غير فعال گردد ،البته توصيه من بر اين است كه تا حد امكان و در صورت عدم نياز ضروري ، تاحد امكان از غير فعال نمودن اين قابليت خودداري نماييد. زيرا امروزه اغلبسخت افزارها نظيرانواع مودم ها و پرينترها و اسكنرها و حتي مانيتورها و... از پورت USB استفاده مينمايند و وجود چنين قابليتي در ويندوز برايآنها بسيار مفيد ميباشد و از بروز خسارات احتمالي در آينده پيش گيريمينمايد. بنابراين اگر مودم شما در ويندوز XP دچار چنين اشكالي بود اينكار را انجام دهيد ، در غير اين صورت از انجام آن خودداري نماييد.
اگر شما دچار چنين مشكلي در مودم هاي USB در ارتباط DSL و يا كابلي ميباشيد ، براي رفع مشكل با ادامه مقاله همراه باشيد.

براي رفع مشكل مراحل زير را به ترتيب انجام دهيد :
ابتدابر روي آيكن My Computer در دسكتاپ ويندوز راست كليك نماييد و گزينهProperties را انتخاب نماييد تا صفحه System Properties براي شما به نمايشدر آيد.
وارد شاخه Hardware شده و سپس بر روي دكمه Device Manager كليك نماييد تا صفحه Device Manager ظاهر گردد.
درليست Device ها به دنبال عبارت Universal Serial Bus controllers بگرديد وبر روي علامت مثبت كنار آن كليك نماييد تا زير مجموعه هاي آن ظاهر گردند.
بر روي عبارت USB Root Hub در اين زير مجموعه دوبار كليك نماييد تا صفحه USB Root Hub Properties ظاهر گردد.
واردشاخه Power Management شويد و تيك كنار عبارت Allow the computer to turnoff the device to save power را غير فعال نماييد و بر روي OK كليك نماييد.
پساز اتمام اين مراحل معمولا نيازي به راه اندازي مجدد سيستم نميباشد ، اماهمواره بهتر است براي اعمال تغييرات يك بار سيستم خود را Restart نماييد.
توجه :
توجهداشته باشيد كه اگر از چند سخت افزار استفاده نماييد كه از پورت USBاستفاده مينمايند ، ممكن است در ليست Device ها و در زير مجموعه ذكر شدهچند عبارت USB Root Hub وجود داشته باشد ، در اين قسمت شما ميتوانيد مشخصنماييد كه قابليت براي كدام سخت افزار غير فعال گردد. براي شناسايي اينكههر يك از USB Root Hub ها مربوط به كدام سخت افزار ميباشد كافي است بر رويهر يك دوبار كليك نماييد و سپس وارد شاخه Power شويد. در اين قسمت اطلاعاتكلي راجع به سخت افزار مربوطه ارائه شده است كه به اين ترتيب ميتوانيد آنرا شناسايي نماييد و اين قابليت را در مورد موارد دلخواه غير فعال نماييد.
باانجام صحيح اين مراحل مشكل شما برطرف خواهد شد و ديگر شاهد قطع ارتباطناگهاني و در فواصل كوتاه در استفاده از مودم هاي كابلي يا DSL از نوع USBدر ويندوز XP نخواهيد بود.
شاد و پيروز و موفق باشيد.