گلشيفته در بخش پرسش و پاسخ پس از اتمام نمايشفيلم درخت گلابي به دعوت داريوش مهرجويي روي صحنه آمد و مورد تشويق شديدحاضران قرار گرفت.

براي خيليها بازگشت او به ايران مهم بود. گلشيفته فراهاني در مقابل اينسوال كه آيا او در غرب خواهد ماند يا اينكه به ايران بازخواهد گشت بهحاضران گفت: "ادم از فردا هيچ خبري ندارد، شايد اين حرف كمي فلسفي باشدولي من كلا در زندگي سعي ميكنم به فردا فكر نكنم. به هر حال من هميشهيكي از افتخاراتم اين است كه بتوانم سفير خيلي خوبي براي ايران باشم براياينكه به شدت عاشق ايران هستم و مطمئنم هيچكس به اندازه من براي ايرانتبليغ نكرده و نخواهد كرد. من هميشه گفتهام كه ايران بهترين جايي است كهيك فرد ميتواند در آن زندگي كند و جايي است كه يك نفر ميتواند خوشبگذراند، در هر شرايطي؛ و فردا هم همه چيز را مشخص ميكند كه چه خواهد شد.به هرحال من با پاسپورتم از ايران آمدهام و انشاءالله با همين پاسپورتهم به ايران بازخواهم گشت

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]