گجتي برای ساخت گلوله برفيزمستاندر راه است. ورزش های زمستانی و برف بازی که شش ماهی برایمان رویا شده بودکم کم به حقیقت می پیوندد. برای من که همیشه ساخت گلوله برفی زجر آور بود.با پوشیدن دستکش نه تنها دستانم گرم نمی شود بلکه گلوله کردن دانه های برفهم سخت می شود.

اگر شما هم مثل من در نبرد های برفی کند هستید وهمیشه مظلوم واقع می شوید برایتان وسیله ای سراغ دارم که این زمستان را باسرعت عمل بیشتری به برف بازی بپردازید تا امسال جبران تمامی گلوله برفهایی را که نا جوانمردانه خوردید و بی پاسخ گذاشتید بکنید.

آنچه کهدر تصویر مشاهده می کنید یک تفنگ گلوله ساز است. البته از نوع برفی!کافیست برف ها را در محفظه اش بگذارید. در آن واحد برایتان 3 عدد گلولهگرد و خوشکل می سازد و برایتان تا 15 متر هم شلیک خواهد کرد. چی از اینبهتر؟! خوشبختانه قیمتش هم کاملا مقطوع است. 30 $ ناقابل