برترین اختراع سال 2008: کیت تست DNAمجلهمشهور TIME هر سال 50 ایده و اختراع برتر سال را معرفی می کند. فکر میکنید که برترین اختراع سال 2008 از نظر این مجله چه بوده است؟

ایناختراع که حاصل تلاش گروهی از محققان است یک کیت تست DNA خانگی است که باآزمایش بزاق فرد آزمایش دهنده میتواند میزان مستعد بودن او به بیش از 90بیماری و ویژگی ژنتیکی از طاسی گرفته تا نابینایی را پیش بینی کند. یااینکه پیش بینی کند که چقدر احتمال دارد که در آینده وی یا فرزندان او بهیک بیماری مانند پارکینسون مبتلا شوند.نام این تست23andMe می باشد و به عقیده خانم Wojcicki که از بیانگذاران شرکتی است کهاین تست را ابداع کرده، این تست ساده نشان می دهد که واقعا در درون شما چهمی گذرد. خانم آنا ووجیسکی که عکس ایشان را در بالا میبینید بیولوژیستهستند و با آقای سرگی برین از بنیانگذاران گوگل ازدواج کرده اند. در تصویرنتیجه آزمایش DNA بر روی ایشان را ملاحضه می کنید. می توانید فایل بزرگ تررا به صورت PDF از سایت مجله TIME بگیرید.تا به حال فقطدانشمندان معدودی قادر به تهیه فرمول ژنتیکی افراد و بررسی آن بودند. اماامروز و با اختراع این کیت 399 دلاری هر فردی می تواند حتی در خانه ازبسیاری اطلاعات نهفته در ژنوم خود آگاه شود. این که این اطلاعات چطوراستخراج می شوند هنوز کاملا مشخص نیست. اما با دانستن احتمال ابتلا به هربیماری و فاکتورهای محیطی موثر بر آن می توان از بسیاری از بیماریهاپیشگیری به عمل آورد.در مورد این آزمایش نظرات موافق ومخالف بسیاری وجود دارد. گروه مخالف معتقدند که اطلاعات ژنتیکی هر فردباید همانند یک راز سر به مهر باقی بماند و اینکه بخواهیم مثلا یک خانوادهرا به داشتن ژن یک بیماری همچون اسکیزوفرنیا محکوم کنیم از نظر اخلاقیصحیح نیست. از طرفی ژن ها تحت تاثیر محیط هستند و پیش بینی صرف راجع بهاحتمال ابتلا به یک بیماری، بدون در نظر گرفتن فاکتورهای موثر محیطیاشتباه است.

گروه موافق این پروژه را انقلابی عظیم در پزشکی میدانند و معتقدند فرد با آگاهی داشتن از احتمال ابتلا به برخی بیماریها میتواند شرایط زندگی اش را چنان تنظیم کند که از ابتلا به آنها پیشگیرینماید. نظر شما در این رابطه چیست؟