لوکوموتیو برای بازیهای خانگي کودکانبچهکه بودیم همیشه می بایست تا عصر های جمعه صبر می کردیم تا پدر و مادرمانفرصت پیدا می کردند و ما را به پارک و یا شهر بازی می بردند. ظاهرا گذشتهآن روزها و آن لحظات انتظار. بچه های این دوره و زمانه دیگر چیزی به اسمانتظار را تجربه نخواهند کرد.

کودکانی را که در تصویر مشاهده میکنید جزو همان دسته از بچه های امروزی هستند که برایتان گفتم. چون باخاطری آسوده و وجودی پر از هیجان در یک لوکوموتیو آلومینیومی نشسته و بهقول خودشان رانندگی میکنند. البته در منزلشان! اگر منزل شما فضای کافیبرای یک محیط دوار را دارد می توانید سفارش این لوکوموتیو های بازی رابرای کودکتان بدهید. ریلها در شکل هندسی دایره ای چیده می شود و لوکوموتیومذکور بر روی آن جای گرفته و حرکت می کند. هر ست شامل دو لوکوموتیو است وبرای کودکان نه چندان تپل قابل استفاده می باشد. خوش به حال هر کودکی کهمنزلش یک آپارتمان 70 متری نیست و می تواند از این لذت رانندگی بهره مندشود!