کلید دو حالته برای قطع برق مجموعه وسایل الکتریکیدرآشپز خانه ها خیلی وقت ها پریز به اندازه کافی وجود ندارد و مجبور می شویمکه از رابط های برق که دارای چندین پریز هستند استفاده کنیم. گاهی اوقاتهم فراموش می کنیم که پس از اتمام کار با یک وسیله برقی که از طریق رابطتغذیه می شود برق مجموعه را قطع کنیم.

از طرفی جدا کردن کابلهایوسایل نیز کار آسانی نیز و گاهی اوقات پا هایمان هم باید به کمک دستانمانبیایند تا بتوانند یک سیم را از رابط جدا کنند.!

امروز می خواهم یکوسیله جالب برایتان معرفی کنم که کارتان را آسان کند. این پریز برایوسایلی مانند قهوه جوش و یا چایی ساز که در طول روز ممکن است به صورت مکررمورد استفاده قرار گیرند بسیار کاربرد دارد. در واقع یک پریز ماژولار استکه جریان برق را به کمک یک کلید دو حالته قطع و وصل به سمت دستگاه هدایتمی کند. کافیست پس از اتمام کار قهوه جوش و یا وسایلی نظیر آن کلیدمذکوررا در حالت off قرار دهید. برق مجموعه قطع خواهد شد و دیگر نیاز به کشیدنسیم و یا کابل از دو شاخه پریز نیست. به همین سادگی!

می توانید دوعدد از این پریز ها را با قیمت 8.98$ و چهار عدد را با قیمت 15.96$خریداری کنید. البته مشابه چنین چیزی خیلی ارزان تر هم در فروشگاه هایلوازم الکتریکی به وفور یافت میشود. برای این روز ها که اوضاع کیفی و کمیبرق خوب نیست و مرتب نوسان و قطعی دارد چنین وسیله ساده ای مفید خواهد بود.