ویندوز هفت 20 درصد سریعتر از ویستا بارگزاری می شودهنوزچیزی از رونمایی ویندوز 7 توسط مایکروسافت نگذشته است که سایت لایف هکرآزمون های کارایی این سیستم عامل را شروع کرده است. در اولین سری اینآزمایش ها متخصصان این سایت به این نتیجه رسیده اند که ویندوز هفت 20 درصدسریعتر از ویستا بوت می شود.
بر روی یک کامپیوتر سه سیستم عامل ویندوزاکس پی ، ویستا و هفت نصب شد. در مقایسه سرعت بالا آمدن، ویندوز ویستا ازصفحه انتخاب سیستم عامل تا صفحه Login ویندوز را در 37 ثانیه به انجامرسانید. اما ویندوز هفت همین مرحله را طی 27 ثانیه طی کرد... مدت زمانیبرابر با ویندوز Xp!
این در حالی است که ویندوز 7 هنوز به صورت کاملبهینه سازی نشده است و پیش بینی می شود که پس از ارائه نسخه نهایی، حتیسریعتر از ویندوز Xp بارگزاری گردد. ممکن است این زمان به 25 یا 26 ثانیهو یا حتی کمتر کاهش یابد. شما چه فکر می کنید؟
البته شرکت مایکروسافتاعلام کرده است که در حال کار بر روی زمان بوت 15 ثانیه ای برای ویندوزهفت هستند. مطمئنا این نسخه نهایی ویندوز 7 نیست که مورد آزمایش قرارگرفته است و ممکن است نسخه نهایی کندتر از این مقدار باشد و همچنین ممکناست برخی امکانات به بوت ویندوز اضافه گردند که سرعت آن را پایین بیاورند.اما به هر حال هدف مایکروسافت این است که هفت را به عنوان بهترین نسخهویندوز عرضه کند و در این راه هم کاملا مصمم و جدی به نظر می رسد!