با دوچرخه هوندا راه رفتن را بدون خستگي تجربه کنيدتقریباتا کنون هیچ شرکتی نتوانسته در ساخت گجت های مربوط به حرکت و حمل و نقل بهپای شرکت هوندا برسد. جالب است که در ساخت وسایلش تا آنجا که می تواند بهراحتی انسان و سهولت استفاده و تاثیر آن محصول در افزایش کیفیت زندگیافراد توجه می کند.هدف اصلی هوندا از ساخت این وسیلهکمک در راه رفتن به افرادی است که در کار روزانه زیاد راه می روند یا براثر بیماریی و ناتوانی قادر به راه رفتن نیستند. این دستگاه از یک عددصندلی شبیه صندلی دوچرخه ساخته شده که دارای دو عدد بازوی حرکتیست. هر یکاز بازوها به کفش فرد بسته شده و با روشن شدنش راه رفتن خیلی راحت تر ازقبل امکان پذیر میشود.

این گجت به کمک سنسور ها و اهرم های حرکتیبسیار حساسش احساسی شبیه رکاب زدن دوچرخه را برای افراد ایجاد می کند و باالقای این حس در افراد پاها را به گام بر داشتن مجبور میسازد. انعطافپذیری این دستگاه نیز آنقدر است که با طول گام هر فرد سازگاری داشته واحساس خستگی را برای افراد به دنبال ندارد. به گفته یکی از مهندسین طراحهوندا , با این وسیله استرس و فشار عصبی افراد در زمان ایستادن و قدم زدناز بین می رود و راه رفتن را راحت تر خواهند کرد. این محصول در یکی ازکلینیک های طبی ژاپن نیز مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته و به زودی بهبازار ارایه خواهد شد