یک چراغ قوه ی انقلابیدرستاست که چراغ قوه ها در مقایسه با موبایل ها و کامپیوتر ها گجت های بسیارساده ای محسوب میشوند و بنابراین نکته زیادی هم برای گفتن در مورد آنهاوجود ندارد. اما این یکی واقعا استثنایی است.

5.11 Tactical ( فلاشلایت ) یک چراغ قوه شارژی است و بدون باطری کار می کند. این چراغ قوه تنهاطی 90 ثانیه به مرحله شارژ کامل می رسد و با یک بار شارژ 23.5 ساعت کارمیکند. بله درست خوانده اید با یک و نیم دقیقه شارژ این گجت کوچک نزدیک به24 ساعت تمام برای شما کار خواهد کرد.

اگر 5.11 Tactical را داشتهباشید تا آخر عمر نیاز به خریدن چراغ قوه دیگری نخواهید داشت چرا که اینگجت 50000 بار شارژ می شود. و بر طبق ادعای شرکت سازنده طول عمر مفید آن135 سال است.

این وسیله ضد ضربه و ضد آب ساخته شده است. و قادر استکه در دمای بین -40 تا +65 درجه سانتیگراد کار کند. بنابراین تقریبا در هرشرایطی میتوانید از آن استفاده کنید.