کسب مدال در بازیهای المپیک به عوامل متعدد ورزشی وغیرورزشی بستگی دارد. در مطالعات متعدد عوامل غیر ورزشی جمعیت، GDP (تولیدناخالص داخلی) و میزبانی رقابتهای المپیک بعنوان مهمترین عوامل تعیینکننده تعداد کل مدالهای کسب شده یک کشور شناخته شده اند.
یافته هایاین تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت و معنی دار متغیرهای جمعیت و تولیدناخالص داخلی با تعداد کل مدالهای کسب شده و همچنین تعداد مدالهای طلای هرکشور دارد.

در این مقاله که با عنوان « کسب مدال در بازیهایآسیایی» از سوی نازلی گلچین فر به اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشارایه شد آمده است:« هرچه جمعیت یک کشور بیشتر باشد در نتیجه تعدادورزشکاران افزایش می یابد. البته درباره اثر جمعیت تردیدهایی وجود داردزیرا کشوری مانند هند جمعیت زیادی دارد اما موفقیت زیادی در بازیهایالمپیک نداشته است.

تولید ناخالص داخلی دومین عامل مهم تعیینکننده موفقیت است. هرچه میزان تولید ناخالص داخلی کشوری بیشتر باشد اینامکان برای کشور مهیا می گردد که ورزشکاران خود را بهتر آماده کند، برایآنها مراقبتهای بهداشتی بهتری فراهم نماید، تعداد ورزشکاران بیشتری بهمسابقات اعزام نماید و ... .

میزبانی رقابتهای المپیک نیز یکیدیگر از عوامل موثر بر کسب مدال است. از مزیتهای میزبانی می توان به امکاناعزام تعداد ورزشکاران بیشتر و امکان بهره مندی از حمایت تماشاگران در طولمسابقات اشاره کرد.

برنارد و باسه (2000) به بررسی نقش جمعیت وعوامل اقتصادی در کسب مدال در بازیهای المپیک پرداخته اند. بدین منظور ازداده های 150 کشور در طی دوره 1960 تا 1996 میلادی استفاده کرده اند ومتغیرهای GDP، جمعیت، میزبانی و دولت کمونیستی یا سوسیالیستی داشتن را درمدل خودشان وارد کرده اند. نتایج این تحقیق نشان داد که GDP سرانه ومیزبانی در تعیین تعداد مدال کشورها در بازیهای المپیک موثر است.

هافمنو دیگران(2002) در تحقیقی به بررسی برخی از فرضیه های کسب موفقیت درالمپیکهای تابستانی پرداخته اند. بدین منظور نمونه ای متشکل از 76 کشوریرا که در المپیک 2002 سیدنی موفق به کسب حداقل 1 مدال گشته اند انتخابنموده اند. رگرسیون مورد نظرشان را به وسیله روش حداقل مربعات معمولیتخمین زده اند. نتایج تحقیق آنها نشان دهنده بازدهی کاهنده دربارهمتغیرهای جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد.

ماتروس ونامورو (2004) با استفاده از تئوری بازی سعی در ساخت مدلی برای پیش بینیمیزان کسب مدال نموده اند. اثر متغیرهای GDP و جمعیت را بر عملکرد 8 کشورمنتخب در طی دوره 1960 تا 2000 میلادی بررسی نموده و در مدل خود متغیرهایدیگری نظیر میزبانی و عملکردهای سیاستی را نیز وارد کرده اند. یافته هایاین مطالعه نیز موید اثر مثبت تولید ناخالص داخلی، جمعیت و میزبانی برموفقیت تیمها در کسب مدال می باشد.

تاکنون مطالعه ای درباره عواملموثر بر کسب مدال در بازیهای آسیایی انجام نشده است. در این تحقیق بهبررسی رابطه متغیرهای جمعیت، تولید ناخالص داخلی و میزبانی بر میزانموفقیت کشورهای آسیایی در کسب مدال پرداخته می شود. همچنین رابطه کسب مدالطلا با متغیرهای مذکور نیز بررسی می شود.

نتایج نشان میدهد:«تولید ناخالص داخلی از جمله عوامل موثر بر موفقیت تیمها در بازیهای آسیاییاست. این نتیجه بدان دلیل است که هرچه کشوری وضعیت اقتصادی و درآمدی بهتریداشته باشد در مقوله ورزش بیشتر می تواند سرمایه گذاری نماید. در تحقیقاتبرنارد و باسه (2000) و ماتروس و نامورو (2004) نیز نتایج مشابهی بدستآمده است.

همچنین جمعیت نیز یکی دیگر از متغیرهای موثر بر کسب مدالمی باشد. این نتیجه منطبق بر فرضیات موجود می باشد زیرا هرچه کشوریپرجمعیتتر باشد امکان وجود استعدادهای ورزشی بهتر در آنجا بیشتر است زیراامکان یافتن ورزشکاران مستعد در کشوری که جمعیت زیادتری دارد بیشتر است.این نتیجه با نتیجه بدست آمده از مطالعه ماتروس و نامورو (2004) سازگاراست.

متغیر میزبانی نه در مدل کسب مجموع مدال و نه در مدل کسب مدالطلا معنی دار نمی باشد. این بدان معناست که میزبان بازیهای آسیایی بودننمی تواند عاملی برای موفقیت تیم میزبان باشد. این نتیجه گیری برخلاففرضیات موجود و نتایج بدست آمده از مطالعات برنارد و بوسه(2000) و ماتروسو نامورو(2004) در رابطه با بازیهای المپیک می باشد.

شاید ایننتیجه بدان دلیل باشد که میزبان این دوره از رقابتها کشور قطر بوده است وبا توجه به داشتن جمعیت کم اثر میزبانی که از طریق شرکت دادن ورزشکاران درتمام رشته ها و حضور تماشاگران در رقابتها میسر می گردد مصداق پیدا نکردهاست.

می توان نتیجه گیری کرد که کشوری که از جمعیت زیاد و تولیدناخالص داخلی بالا بهره مند است شرایط اولیه برای موفقیت در بازیهایورزشی(المپیک و بازیهای آسیایی) را دارد. حال اگر کشوری با وجود داشتن اینشرایط در مسابقات موفق نمی گردد باید دلایل آن را در مواردی از جمله میزانتوجه و سرمایه گذاری آن کشور در امر ورزش، مدیریتهای غلط ورزشی و ...جستجوکرد.»