اداره كل پخش اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران طراحی لوگوی اخبار شبكه اول سیما را به مسابقه گذاشت.
به گزارش شبکه خبر؛ اداره كل پخش اخبار سیما از علا قمندان دعوت كرد طرح های خود را حداكثر تا پنجم آذر به نشانی اینترنتی [email:30948fu7]graphiribnews@gmail.com[/email:30948fu7] برای بررسی و انتخاب طرح برتر ارسال كنند.

سادگی،زیبایی و تكراری نبودن طرح، نشان دهنده مفهوم خبر تلویزیونی، واجد خصوصیاتملی، قابلیت اجرا به صورت دو رنگ، استفاده نكردن از خطوط ظریف و باریكبرای ملاحظات فنی پخش تلویزیونی و اینكه تغییر اندازه در ماهیت بصری آرمخللی وارد نكند از جمله ویژگی های است که باید در طراحی به آن توجه کرد.

شركتدر این فراخوان برای همه طراحان و علاقمندان هنر گرافیك آزاد است و طرح هاباید به صورت اجرای رایانه ای با فورمت jpg ارسال شود.

از هرشركتكننده فقط سه اثر پذیرفته می شود و شركت كنندگان باید مشخصات خود (نشانیپستی، تلفن همراه، ایمیل، وب ) را همراه اثر به نشانی اینترنتی یاد شدهارسال کنند.

به اثر برتر در این مسابقه 5 سكه تمام بهارآزادی اهدا می شود.

اثر برتر هشتم آذر انتخاب می شود.ابزار