درسالهاي 66 و 67 ؛ آن زمانهايي که تقريبا همه چيز ممنوع بود وموسيقي از نوع کفار پسندش گل سرسبد ممنوعات،درترمينال مسافربري باختران(کرمانشاه فعلي) عده اي با واکمن هاي ابتدايي ان زمان ويک هدفون زهوار دررفته،به فروش کاست هاي خوانندگان معلوم الحال اشتغال داشتند.
روش کار هم به اين صورت بود که فروشنده پس از شناسايي قرباني! از بين رزمندگان اسلام که بوفور در ترمينال يافت ميشدند، واطمينان ..........
[url]http://partizan1966.wordpress.com/2008/09/10/اينکه-ليلا-فروهر-نبود/