مجله «گرین دیلی» در مقاله ای با عنوان «پایان دنیا» به معرفی و بررسی 5فرضیه ای پرداخته است که دنیا می تواند با وقوع هریک از آنها پایان یابد.چه وقت دنیا به پایان خواهد رسید؟ چه کسی و یا چه چیزی موجب این نابودیخواهد شد؟ اینها سئوالاتی است که بشر از سالیان قبل به آنها فکر کرده وهمواره فرضیه هایی را در این خصوص ارائه کرده است.
به تازگی نیز مجله«گرین دیلی» در مقاله ای با ارائه گزینه هایی به بررسی 5 فرضیه ای پرداختهاست که هر یک از آنها می توانند علت پایان دنیا باشند.

ماشینها و هوش مصنوعی

اینمقاله با بررسی فرضیه ای آغاز می شود که براساس آن ماشینها و هوش مصنوعیکه امروزه دانشمندان نوروساینس با علاقه آن را دنبال می کنند، بر انسانبرتری جویند و انسان و دنیا را به نابودی بکشانند.

دماسنج «گریندیلی» در مورد احتمال وقوع این رویداد درجه یک به 10 را نشان می دهد. درحقیقت احتمال بسیار کمی برای غلبه روباتها بر انسان در اثر فعل و انفعالبیشتر میان انسان و ماشین وجود دارد.

سقوط یک شهاب سنگ غول پیکر

دومینفرضیه نشان می دهد که زمین در اثر سقوط یک شهاب سنگ غول پیکر، دچار یکحادثه بزرگ می شود و به این ترتیب همانگونه که دایناسورها با برخورد شهابسنگ به زمین منقرض شدند، انسان نیز نابود می شود و دنیا پایان می یابد.دماسنج "گرین دیلی"، احتمال وقوع این پدیده را 4 به 10 نشان می دهد.

بیماری فراگیر

سومینفرضیه پیشنهادی این سایت، احتمال خطر همه گیری یک بیماری کشنده را مطرح میکند که می تواند آنفولانزای پرندگان و یا ویروس جدیدی باشد که ممکن است ازفردا به سرعت گسترش یابد و میلیونها نفر را در کوتاهترین زمان نابود کند.دماسنج رقم وقوع این پدیده را 5 به 10 نشان می دهد.

تقاضای فراتر از عرضه نفت

فرضیهچهارم پیشنهاد می کند که وجود انسان می تواند به سبب پدیده «قله نفت»(Peak Oil) نابود شود. براساس این فرضیه تقاضای نفت سوختی از عرضه آنفراتر می رود. احتمال وقوع این پدیده 6 به 10 است.

تغییرات آب و هوا

پنجمین فرضیه که از بالاترین رقم احتمال وقوع برخوردار است، برپایه تغییرات آب و هوایی استوار شده است.

بهطوری که دماسنج گرین دیلی در این مورد رقم 8 به 10 را نشان می دهد. براساساین فرضیه، گرم شدن بیش از حد زمین در آینده ای نه چندان دور می تواندخطرات بسیار جدی را به وجود آورد و انسان و تمام جانداران زمین را به ورطهنابودی بکشاند.