اریک واینر ،یک نویسنده مشهور آمریکایی کشور انگلیس را یکی از غمبارترین کشورهای روی زمین توصیف کرده است.
وبه نقل از شماره روزدوشنبه روزنامه دیلی میل ، اریک واینر نویسنده کتابپرفروش "جغرافیای شادمانی" گفت : هیچ چیز انگلیسی ها را به اندازه بدبختیشاد نمی کند.

او افزود: افرادی که در انگلیس احساس خوشبختی بکنند،بسیار معدود هستند و آنهایی هم که احساس خوشبختی می کنند از دید سایرینافرادی مشکوک تلقی می شوند.

او همچنین گفت: انگلیس کشور افراد غرغرو و عبوس است و ظاهرا بیشتر انگلیسی ها از ترشرویی خود لذت می برند.

این نویسنده ، بوتان ، ایسلند ، تایلند ، هند و سوئیس را پنج کشور اول جهان از لحاظ احساس خوشبختی مردم طبقه بندی می کند