ا اعطاي جايزهي نوبل اقتصاد درسال 1990 ميلادي به سه رياضيدان،چشمانداز نويني در مقابل چشمان پژوهشگران گشوده شد وعملا شاخهي جديداز علوم متولد شد ...


معرفی رشته
با اعطاي جايزهي نوبلاقتصاد درسال 1990 ميلادي به سه رياضيدان ،چشمانداز نويني در مقابلچشمان پژوهشگران گشوده شد وعملا شاخهي جديد از علوم متولد شد:

نظريهي ماليه « the theory of finance »

ايننظريه تلاش ميكند سازوكار حاكم بر بازار مالي و چگونگي كارآمدتر كردنآن را بررسي و مطالعه كند. اين رشتهي نوظهوراصولي را كه بر بازارهايمالي حكمفرماست توضيح ميدهد و آنها را روزآمد ميكند ودراين راستا بيشاز هرچيز ازرياضيات بهره ميگيرد. تعامل اين دو رشته(رياضيات ونظريهيماليه) تا بدانجا پيش رفته است كه مسائل مالي اكنون در زمرهي پژوهشهايراهبردي در رياضيات است.

رياضيات مالي در مرز مشترك دانشهايينظير رياضيات،آمار،اقتصاد،علوم رايانه ،وحتي فيزيك با سرعتي فزاينده درحال پيشروي است.اين رشته رابطهي نزديكي با رشتهي اقتصاد مالي دارد .دراقتصاد مالي بيشتر مباحث تئوري مطرح است در حاليكه در اين رشته بهمدلهاي رياضي وعددي در تجربههاي عملي توجه ميشود. مثلا در حاليكه يكاقتصاددان مالي دلايل زيرساختي اين موضوع را كه چرا قيمت سهام شركتيمقداري مشخص است بررسي ميكند، رياضيدان مالي قيمت سهام مذكور راهمانطور كه هست ميپذيرد و سپس تلاش ميكند به كمك محاسبات فرايندهايتصادفي ارزش متعارفي ازموجوديهاي مشتقه بدست آورد.

تعامل با سایر رشته ها
رياضياتمالي بر حسب كاربرد با رشتههايي نظير مهندسي مالي ومحاسبات ماليهمپوشاني ميكند. دو رشتهي اخير بر كاربرد تمركز بيشتري دارند درحاليكه رياضيات مالي به مدلسازي و حل معادلات ديفرانسيل با مشتق جزئيميپردازد.

بازار کار مربوط به رشته
بانكهايسرمايهگذاري،بانكهاي تجاري،شركتهاي بيمه،شركتهاي خزانهداري و... ازدستاوردهاي علمي اين رشته بيشترين استفاده را ميبرند.

در اين رشته دو رويكرد اساسي وجود دارد: (1)معادلات ديفرانسيل جزئي (2)احتمال و فرايندهاي تصادفي

ايندو رويكرد مستقل، هردو، مجموعهاي از تكنيكهاي رياضي هستند كهكاربردهاي متعددي در سرمايهگذاري مييابند: ارزشگذاري دارايي، مديريتريسك ومقابله با ريسك، بهينه سازي سهام، مديريت سرمايهگذاري درموقعيتهاي پيچيدهي اقتصادي و....ازجملهي اين كاربردها هستند.

ریاضیات مالی به عنوان یک رشته دانشگاهی
دورهيتحصيلات دانشگاهي مشتمل بر واحدهايي همچون تحليل ريسك و رويدادهايبعيد، نرخ بهره، فرايند معاملات ارزي خارجي، عوارض تورم، گزينش حقيقي،تقسيم انرژي، كنترل و بهينه سازي تصادفي،وساير مباحث رياضي مربوط بهمدلسازي مسائل مالي ميباشد.

باتوجه به نياز فزايندهي جوامع بهافراد كارآزموده وكلاننگر در حوزههاي اقتصادي ،هم اكنون دانشگاههايمتعددي در سراسر جهان در اين رشته دانشجو ميپذيرند.

وضعیت رشته در ایران
اكنون در ايران رشتهي مستقلي با اين عنوان وجود نداشت ولي قرار است به زودي مركز تحصيلات تكميلي زنجان در اين رشته دانشجو بپذيرد.

تاریخچه کوتاهی بر ریاضیات مالی
باچي لاير« Bachelire » ازمعادلات حركت براوني براي فرآيند بنيادين استنتاج گزينش قيمتها استفاده كرد.

1973 بلك «Black» وشولز«Scholes» فرمول قيمتگذاري انتخاب خود را كه مبتني برحل معادلات مشتق جزئي (PDE)بود منتشر كردند.

1980 هريسن «Harrison» و كريپس «Krips» رويكرد شرط بندي رادر سرمايهگذاري معرفي كردند.

1990ماركويتز«Harry Markwitz»، شارپ«Wililiam Sharpe» ، وميلر«MertonMiller »،سه نظريه پرداز مشهور رياضيات مالي ، جايزهي نوبل اقتصاد را دريافتكردند.

از1990 به بعد رياضيات مالي كه حاصل امتزاج اقتصاد ورياضيات بود به عنوان يك رشتهي مستقل دانشگاهي به حيات خود ادامه ميدهد.

منبع: شبکه ی رشد