محرم نویدكیا هافبك باهوش، خوشتكنیك و محبوب تیم فوتبال سپاهان كه در چندسال اخیر از مصدومیتهای متناوب رنج میبرد، با تایید پزشكان میتواند ازفردا تمرینات خود را آغاز كند.
نویدكیا كه جزو بازیكنان خوشاخلاقفوتبال ایران محسوب میشود، نخستین بار توسط برانكو ایوانكوویچ به تیم ملیدعوت شد و با بازیهای جذاب خود نوید ظهور یك هافبك فوقالعاده را برایفوتبال ایران داد.
درخشش نویدكیا در سطح ملی و باشگاهی زمینه حضور اورا در باشگاه بوخوم فراهم آورد، ولی مصدومیتهای او از ناحیه رباط صلیبیاز كیفیت بازی او كم كرد. حالا باید منتظر ماند و دید بازگشت كاپیتاننویدكیا میتواند به یاری زردپوشان زایندهرود بیاید یا دیگر خبری ازكیفیت بالای بازی او نخواهد بود؟