مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درگفتگوبا ایرنا با تاكید بر اینكه احمدینژاد همچنان براصول عدالت و خدمت به مردم استوار است، تصریح كرد: شرایطانتخابات دهم متفاوت از گذشته است، آن زمان كسی خارج از تهران احمدی نژادرا نمی شناخت اما امروز حتی در روستاهای كوچك همه او را می شناسند.
چمرانادامه داد: اگر از داخل كشور فراتر برویم شناخت بین المللی از احمدی نژادبه وجود آمده و بخصوص در جوامع اسلامی به عنوان “یك قهرمان و یك انسانشجاع” كه ملت ایران برگزیده، شناخته میشود.
وی با اشاره به مباحثمطرح شده در جمع اصولگرایان گفت: برخی عنوان میكنند كه میتوان برایریاست جمهوری شخص دیگری را هم مطرح كرد؛ اما آنچه نظر غالب است و حتیرسانهای هم شده، این است كه چهار سال دیگر هم احمدینژاد باشد و برنامههای خود را تكمیل و حركتهای شجاعانهای را كه آغاز كرده است به نتیجهبرساند.