چکیده مقاله :
بتن ، مصالح مناسبي براي ساخت وساز بوده و دارای اهميت بسيار زیادی می باشد . شرايط توليد ، مواد اوليه ،مواد ثانويه و مواد مضاف بتن و مهمتر از همه سيمان و جايگزين هاي مناسببراي آن در توليد بتن نقش ویژه را دارند . در این مقاله سعی شده است کهمقایسه بین عمل آوری بتن ساخته شده با سیمان پرتلند تیپ دو و سیمان پرتلندپوزولانی بعمل آید . مدت عمل آوری و دمای محیط که مهمترین فاکتور عملیاتعمل آوری هستند با هم بررسی شده و نمودارهای عمل آوری با سیمان پرتلند تیپدو و سیمان پرتلند پوزولانی در عمر متغیر بتن ارائه شده است و همچنینروشهای عمل آوری با توجه به شرایط محیطی و حداقل زمان قالب برداری سازه هاپیشنهاد گردیده است .

حجم فایل
391 کیلو بایت


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]