كشور ايران با وسعت 000/684/1 كيلومتر مربع يكي از فلات‏هاي پهناور آسياستحدود جنوبي آن خليج فارس و درياي عمان، حدشمالي درياي خزر، حدغربي آنكوههاي زاگرس و حوزه اروند رود است كه در شرق به كوههاي پامير محدود ميباشد.

ميانگين بارندگي سالانه كشور آن حدود 250 ميليمتر است كهكمتر از ميانگين بارندگي آسيا و حدود يك سوم ميانگين جهاني مي باشد. تنوعاقليمي، شرايط توپوگرافي و جغرافيايي، توزيع ناموزون مكاني و زمانيجريانهاي سطحي در انطباق با نيازهاي آبي و تغييرات شديد بين سالي ازويژگيهاي هيدورليكي بخش وسيعي از كشور محسوب مي شود. از اينرو اصول مهندسيآبياري از روزگاران پيشين موردتوجه ايرانيان قرار داشته، تا جائي كه به آنهنر آبياري اطلاق مي‏نموده‏اند. عظمت و اهميت آبياري در معتقدات مذهبي،آداب و رسوم و سنتهاي ايران جاي والايي داشته است. آب در سرودهاي مذهبيزرتشت بسيار آمده است و خداي نگهبان آب را آناهيتا مي ناميدند.

دردين مقدس اسلام نيز آب داراي حريم مقدس و محترمي است تا جايي كه هرگونهآلوده كردن آن امري ناشايست به حساب مي آيد. ايرانيان در صنعت سدسازيسابقه بسيار طولاني دارند يكي از قديمي ترين سدهاي قوسي جهان بنام سد كبارمشهور است كه طول تاج آن 55 متر، ارتفاع 26 متر و فقط 5 متر ضخامت دارد وشعاع قوس آن 38 متر مي‏باشد كه نشان دهنده توان اجرائي گذشتگان در ساخت سدقوسي است. سدهاي جديد بتني ساوه، سدخاكي درودزن در فارس ، امروزه در محلسابق سدهاي قديمي ساخته شده اند.

در دشتهاي پهناور و خشك ايران ،قنات تنها وسيله كشت و كار و كشاورزي و آباداني و بوجود آمدن آباديها،روستاها و ولايات و شهرها و اقتصاد پوياي كشاورزي و نهايتاً تكوينتمدن‏هاي بزرگ اين مرز و بوم بوده است، بعبارتي تنها وسيله أي كه زندگي رااز اعماق سياهي هاي خاك بيرون مي كشيد و به پهنه هاي گسترده دشتهاي تشنه وتكيده ارزاني مي داشت. ايجاد چنين شاهكار ساختماني ، يا حفاري در اعماقزمين و ايجاد گالريهاي تا ده برابر طول خط استوا، با هدف مقدس تامين آب، ورفع نيازهاي اوليه ، و از همه مهمتر با نيت اعتلاء سطح زندگي مردم صورتمي‏گرفته است. برنامه هاي عمراني گوناگوني كه باهدف توسعه اقتصادي –اجتماعي كشور ، تاكنون تدوين گرديده است، به طور اصولي جملگي دارايزيربناي متكي به توسعه منابع آب بوده اند. از اين رو توسعه بهره برداري ازمنابع مختلف آب در اولويت نخست برنامه هاي مذكور قرار داشته و تامين آبعاملي براي دستيابي به آرمانهاي رشد گرديده ، رشدي كه فقر زدائي ، قطعوابستگي ، ايجاد عدالت اجتماعي، رفاه و سرافرازي را به ارمغان داشتهاست.توسعه كشاورزي در ايران به عنوان يكي از اهرمهاي پيشرفت اقتصادي همراهبا عوامل مهمي چون افزايش جمعيت ، بالاتر رفتن سطح بهداشت ، محدوديت منابعآب شيرين ، برداشت بيش از حد از آبهاي زيرزميني و سرانجام هجوم جبهه‏ هايآب شور به شيرين، احداث سدهاي مخزني را در اولويت كارهاي عمراني قرارمي‏دهد.

صنعت سدسازي با شيوه هاي مدرن به ويژه سدهاي با مقياس بزرگدر حدود سه دهه قبل در ايران آغاز گرديده است. مطالعه و طراحي سدهاي مخزنيبزرگ از حدود سالهاي 1327 شروع و احداث اين سدها از اواخر دهه 1330 صورتعملي به خود گرفت.

با وقوع انقلاب اسلامي ايران صنعت سدسازي دركشور وارد مرحله جديدي گرديده و صنعت آب كشور ايجاد خودكفائي در اين زمينهرا هدف بزرگ و متعالي خود قرار داده است. با فراهم شدن زمينه هاي مختلفوبا شروع برنامه اول (سال 1368) توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور، بر اساسظرفيت سازي كه در كليه ابعاد مورد نياز اين صنعت انجام گرفت، گامهاي اساسيعظيم و شجاعانه أي برداشته شد. مهار آبهاي سطحي و توسعه بهره برداري ازمنابعي كه بدون مصرف از دست مي روند و به طور بارز در سرلوحه برنامه هايتوسعه اقتصادي اجتماعي كشور قرار گرفت. با عنايت به اهميت خاص كنترل هرچهبيشتر آبهاي سطحي و ضرورت بهره گيري مدبرانه از آنچه تاكنون از دست رفتهبود تلاشهاي گسترده أي از سوي وزارت نيرو صورت گرفت تا جائي كه آمار سدهاياحداث شده طي دو دهه پس از پيروزي انقلاب از 13 سد به 60 سد افزايش يافت.در حال حاضر، در برنامه تامين آب كشور 70 سد مهم و 48 شبكه آبياري زهكشيدر دست اجرا قرار دارد كه نمايانگر توان بالاي مهندسي در كشور ايران است ،با اين تحول شگرف هم اكنون صنعت سدسازي كشور به مرحله خودكفائي رسيده استو كليه مراحل مطالعه طراحي ، نظارت، ساخت، مديريت و بهره برداري از سدهايمخزني به دست تواناي مهندسين كشور صورت مي گيرد.

دانش و تجربياتحاصله از روند اجرائي طرحها، دستيابي با استانداردهاي علمي، خودباوري واتكاء به نفس كارشناسان ايراني و اتخاذ استراتژي هاي مناسب، در اين امرمهم بي اثر نبوده است.