وقتی که گیاه مورد هجوم عوامل بیماری زا مانندباکتری های مضر قرار می گیرد برگهای آن به ریشه پیغام کمکی می فرستند تاریشه اسیدی ترشح کند که به سبب آن باکتری های سفید برای کمک به کار گرفتهشوند.
هارش بیس، دانشیار علوم خاک و گیاه از دانشگاه دلاور گفت: گیاهان از آن چیزی که تصور می شود عاقلترند!
ویتصریح کرد: مردم فکر می کنند که ریشه گیاهان در مقابل حملات عوامل بیماریزا واکنشی ندارد، درصورتی که مطالعات نشان داده که گیاهان راههایی برایدر خواست کمک از محیط دارند.
برای اثبات این مدعا، بیس و دانشجویانشبرگهای گیاه کوچکی را به نام Arabidopsis thaliana که از تیره گیاهانخردل است، با باکتریهایی به نام pseudomonas syringae مسموم کردند.
با این حال، گیاهانی که با باکتری مفید bacillus subtilis ایمن سازی شده بودند سالم ماندند.
گیاهانیکه در خاک خود bacillus داشتند موجی با طول موج بلند که با ابزارمیکروسکوپی اندازه گیری شد از برگ به ریشه ارسال کردند که ریشه با تولیدیک ماده آلی به این در خواست کمک پاسخ داد.
دانشمندان در تلاشند که سیگنال ارسالی به ریشه را درک کنند و معنا و مفهوم آن را دریابند.
جزئیات این تحقیق كه با حمایت سازمان ملی تحقیقات و دانشگاه دلاور انجام شد در شماره این ماه مجله فیزیولوژی گیاهان منتشر خواهد شد.