دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ورود داروهای جدیدروانگردان افزود: بعد از ورود شیشه، کراک و روانگردانهای این گروه بهجامعه اینک متاسفانه شاهد ورود موادی به جامعه هستیم که مغز و اعصابجوانان را نشانه رفته است.
وی ادامه داد: برنز و نخ دو ماده ای هستندکه اخیرا وارد ایران شده اند و با ساختمانی ناشناخته به طور مستقیم به مغزو اعصاب اثر می گذارند. برنز را روی یخ می گذارند و تبخیر می شود و سپس آنرا استشمام می کنند و نخ نیز باید روی خراشیدگیهای بدن قرار گیرد که دراین صورت عمقی به عرض یک الی 2 سانتی متر و طول 6 الی 7 سانتی متر در بدنایجاد می کند.
این متخصص علوم رفتاری و آسیب شناس اجتماعی تاکید کرد:خروج از هوشیاری، اختلال در شناسایی، نزدیک دیدن بلندیها و فاصله های دوریعنی کوتاه دیدن ارتفاعات و تشخیص ندادن خانواده از دیگران از اولیه ترینآثار این دو ماه هستند.
ابهری گفت: در همین جا از مسئولان صداوسیما ونیروهای انتظامی درخواست می کنیم برای آشنایی جوانان و خانواده ها در موردخطرات و آثار این دو ماده اطلاع رسانی کرده و اجازه ندهند که این ماده هانیز مانند شیشه و کراک افزایش پیدا کند و در این صورت خطرات غیر قابلجبرانی بوجود می آید.
وی افزود: برنز و نخ با شایعه عدم اعتیاد ازکشورهای اروپایی مانند تایلند وارد ایران شده است در حالی که عواض بسیارخطرناکی برای افراد دارد.