خونآشام ، ومپایر و دارکولا همه بیانگر موجودی هستند که شبهنگام در زیرتاریکی از قبر بیرون میآیند و به دنبال انسانها و موجودات میگردند تاخون آنها را بمکند. تقریبا در تمام ملل موجود خون آشام وجود دارد از چینگرفته تا بریتانیای قدیم . البته کیفیت انها فرق میکند. افسانه دراکولامثل اینکه ابتدا از خاور دور آمده است. اما مهد انها سه نقطه در دنیا است.رومانی، کارپات و ترانسیلوانیا. در گذشته فکر میکردند برای اینکه انسانخونآشام شود باید یک خون اشام او را گاز بگیرد. مشهور است که اگر زنیحامله به خوناشام نگاه کند بچه وی خون آشام میشود. در ایتالیای قدیمبرای شناسایی خون آشام پسر بچه نابالغی به پشت بر مادیانی باکره سوارمیکردند و از حیاط کلیسا آن را به طرف قبرستان هی میکردند. اولین قبریکه اسب کنار آن میایستاد صاجب آن حتما خون آشام بود. برای از بین بردن آنباید آب جوش را از سوراخی که در کنار قبر وجود دارد به داخل آن ریخت. اینسوراخ معمولا در کنار قبر خونآشام ها قرار دارد. راه دیگر برای کشتن انزدن گلولهای نقرهای که از یک صلیب آب شده به دست آمده به قلب اوست. برایاطمینان بیشتر باید دهانش را با سیر پر کرد و سرش را گوش تا گوش برید. خونآشام ها از نور میترسند و در زیر نور ماه و خورشید فعالیت نمیکنند چونقدرتشان به طرز وحشتناکی کم میشود. از صلیب هم میترسند. میگویند خونآشام افراد بدکاری هستند که به علت کارهای خلافشان نفرین شدند که تا آخرجهان روحشان سرگردان بماند. البته اینها همش خرافه است. از لحاظ علمی اینموجودات وجود ندارند . اما ومپایر یا خفاش خون آشام واقعیت دارد. اینخفاشها که از انها تنها سه گونه در امریکای مرکزی و لاتین وجود دارد بهنام علمی Desmodus rotundus شناخته میشوند. این خفاشها از خون موجواتیچون گاو، پرندگان بزرگ، اسب، سگ و خوک تغذیه میکنند. این خفاشها درهنگام خواب به قربانیان خود حمله میکنند و برخلاف اینکه اکثر مردم فکرمیکنند خون را نمیمکند بلکه با زائدهای که در بالای دهان دارند و شبیهیک چاقو عمل میکند پوست قربانی را یک خراش سطحی داده و با زبان خود شروعبه لیس زدن خون بیرون زده از زخم میکنند. در بزاق آنها موادی وجود داردکه باعث منعقد نشدن خود تا هنگامی که وی به لیس زدن ادامه میدهد میشوند.البته ماده ای بیحس کننده هم در بزاق انها وجود دارد که باعث میشود فردقربانی سوزش محل زخم را حس نکند. البته این خفشها انقدر خون فرد رانمیخورند که باعث مرگ شود و ضمنا موارد حمله انها به انسانها هم به ندرتگزارش شده است.....