خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي - ايران در جهانواشنگتنپست در گزارشي نوشت كه بعد از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آمريکا،باراک اوباما و مشاورانش بايد به مسائل جهاني فکر کنند.

بهگزارشخبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از نووستي، واشنگتن پست دراينگزارش نوشت كه خطوط اصلي سياست خارجي دولت جديد آمريكا ميتواند مواردذيلرا شامل شود:

ـ اوباما در مورد مساله ايران خواستار پيشنهادروندهمکاري و گفتوگو است؛ اگرچه حتي مشاورانش نيز مطمئن نيستند که اينمهمامکانپذير باشد. آنها معتقدند که ايران احتمالا هنوز آماده نيست که"بله" را بگويد. اما اين دليلي براي امتناع کردن از بررسي اين مساله که بهنفعطرفين هم هست، وجود ندارد.

ـ در مورد عراق و افغانستان پيشازاتخاذ تصميمها اوباما به توصيههاي ژنرال ديويد پترائوس، فرماندهنيروهايمركزي آمريكا در خاورميانه به دقت گوش فرا خواهد داد.

پترائوس توصيههاي خويش را در مورد افغانستان براي ماه ژانويه آماده خواهد کرد.

وياستراتژي"ابتدا افزايش نيرو، سپس مذاکره" را پيشنهاد خواهد كرد به عبارتديگر تشديدتدابير امنيتي از راه اعزام نيروي تکميلي تا آغاز مذاکرات باطالبان ميانهرو.