بزرگترین برج مسکونی جهان در منطقهای زلزلهخیزساخته شد تا میزان مقاومتش را به نمایش بگذارد. تایپه 101نام برج 101طبقهای است که با 508 متر ارتفاع بهعنوان بلندترین برج مسکونی در کتابرکوردهای جهان "گینس" ثبت شده است.

سرعت بعضی از توفانهای این منطقه بیش از 250 کیلومتر در ساعت است و گاهی در این منطقه سالی 200 بار زلزله میآید.

تاپیش از آغاز سال 2005، برجهای دو قلوی پتروناس در شهر کوالالامپور،پایتخت مالزی رکورد بلندترین ساختمان مسکونی جهان را داشتند، اما امروز«تایپه 101» 56 متر بلندتر از آنهاست و رکورد بلندترین را در اختیار دارد.

هزينه ساخت اين برج 1.5 ميليارد يورو و بيشتر آن صرف فن اورى ايمن سازی اين برج شده است .

پساز حادثه تروريستى 11سپتامبر و ويرانى برج هاى دوقلو مركز تجارت جهانىنيويورك ،سازندگان اين برج همه سيستم هاى ايمنى ساختمان را بار ديگر موردبازنگرى قرار دادند .

حادثه 11 سپتامبر به معماران و مهندسان ثابتكرد كه حادثه اى مثل اتش سوزی در یک آسمانخراش ميتواند حتی از زلزله ياتوفان هم خطرناك تر باشد ، به همين دليل اسکلت فولادي برج را با نوعي مادهضد حریق پوشاندند .

راز مقاومت این برج در کره فولادی است به وزن660 تن که در بین طبقه 87 تا 92 تایپه 101 به 16 بازوی فولادی آویخته شدهاست. این پاندول غول پیکر تعادل ساختمان را در برابر زلزلههای بسیار شدیدو توفانهای مهیب که در این منطقه امری عادی و همیشگی است، حفظ میکند.

داستانساخت اين برج مربوط به شش سال پیش است . " چن شوى بيان " رئيس جمهور فعليتايوان و شهردار آن زمان تايپه قصد داشت تا در تايپه ، پايتخت تايوان ، یکبناى يادبود بسازد.

طرح اوليه مربوط به سه ساختمان بلند بود ، اماشهردار تايپه مي خواست یک بناي منحصر به فرد و بي همتا براى شهر و كشورشبسازد ، بنايى كه بتواند ركورد بشکند و در كتاب گينس ثبت شود. او وهمکارانش پس از بررسي طرح هاي مختلف ، اين آسمانخراش 101 طبقه را كهبراساس شاخه گياه بامبو طراحی شده است ، انتخاب كردند . جالب است بدانيدبراى طراحی داخلي اين ساختمان از راهنمایی و ديدگاه های استادان " فنگشويى " كه روش باستانى فرهنگ شرق در طراحی و چیدمان بناهاست استفاده شدهاست . هدف فنگ شويى ايجاد حس هماهنگي در فضاى ساختمان است .

شهرممنوعه و ديوار چين براساس اصول فنگ شويى ساخته شده است . در تايپه 101 ،پنجره ها ، چارچوب درها ، جهت اتاق ها و ... نيز براساس اصول فنگ شويىتنظيم شده است .

یك گروه ژاپنی سیستمهای ساختمانسازی و آسانسور،سریعترین آسانسور دنیا را در ساختمان 101 تایپه مركز تایوان كه با 508متر ارتفاع ، بلندترین ساختمان جهان شمرده میشود، نصب كرده است.

دودستگاه از این آسانسور كه در ساختمان اداری 101 طبقه تایپه نصب شده استمیتواند با سرعتی حدود یك هزار و 10 متر در دقیقه یعنی 6/60 كیلومتر درساعت صعود كند. این آسانسور كه بهعنوان پرسرعتترین بالابر جهان دركتابركوردهای جهانی گینس به ثبت رسیده است، گنجایش 24 نفر و یا ظرفیت حمل یكهزار و 600 كیلوگرم را دارا است.

آیا تایپه 101 واقعا بلندترین سازه جهان است ؟

بسیاریمعتقدند عناصری همچون تیر پرچم ، آنتن و منارهای مخروطی كه از ملحقاتتعداد زیادی از ساختمانهای بلند هستند، نباید در اندازه‎گیری ارتفاعساختمان به حساب آورده شوند. همچنین از نظر فنی، برجهای مشاهده و برجهایمخابراتی بایستی به عنوان سازه در نظر گرفته ‎شوند و نه ساختمان، چون ایننوع برجها قابل سكونت نبوده و فاقد فضای مسكونی یا اداری هستند.

بااین اوصاف، به نظر می‎رسد برج تایپه 101 (Taipei 101 Tower) در تایوان، باارتفاعی بالغ بر 508 متر، بلندترین ساختمان حال حاضر جهان باشد.

امابایستی توجه داشت كه منار مخروطی بزرگ آن (با ارتفاع 60 فوت) باعث اینافزایش ارتفاع ‎شده است. پیش از ساخت برج تایپه 101، برجهای دوقلویپتروناس (Petronas Twin Towers) در كوالالامپور مالزی ، بلندترینساختمان‎های جهان به شمار میرفتند. همانند برج تایپه 101 ، بخش قابلتوجهی از ارتفاع برجهای دوقلوی پتروناس نیز به منارههای مخروطیشانمربوط است ، نه به فضای قابل استفاده آنها.

اگر در محاسبه ارتفاعساختمان، تنها فضای قابل سكونت مد نظر قرار گیرد و از سطح پیاده‎رو ورودیاصلی تا رأس سازه‎ای ساختمان (بدون احتساب تیرهای پرچم و منارهها)اندازهگیری شود، در این صورت برج سیرز (Sears Tower) شیكاگو، با ارتفاع442 متر ، كه در سال 1974 ساخته شده است ، هنوز نیز عنوان بلندترینساختمان جهان را برای خود حفظ خواهد كرد.

اما اگر در اندازهگیریارتفاع ساختمان ، منارهها ، تیرهای پرچم و آنتنها نیز به حساب آوردهشوند ، در این صورت رده بندی بلندترین ساختمان‎های جهان ، بایستی تمامسازه‎های ساخت بشر را ـ چه فضای قابل سكونت داشته باشند و چه نداشتهنباشند ـ در بر بگیرد. با این فرض ، برج CN در كانادا ، برج مخابراتی وجاذبه گردشگری تورنتو با ارتفاعی بالغ بر 33/553 متر ، بلندترین ساختمانحال حاضر جهان خواهد بود.

نكته جالب توجه اینجاست كه هیچ یك از اینساختمانها ، بدون توجه به اینكه بر اساس چه معیاری عنوان بلندترینساختمان جهان را به خود اختصاص داشته باشند ، این عنوان و جایگاه را برایمدت طولانی در اختیار نخواهند داشت. با توجه به رقابت شدیدی كه در حالحاضر میان كشورهای مختلف برای برافراشتن ساختمانهای هر چه بلندتر وجوددارد ، حتی ساختمانهای بلندتری كه هم اینك در مرحله طراحی و بر روی كاغذهستند ، نیز نبایستی از حفظ درازمدت جایگاهشان در آینده مطمئن باشند .

منابع : مرکز عمران ایران ، آرونا ، روزنامه آسیا