در پيام مدير كل يونسكو به مناسبت روز جهاني علم تأكيد شد

هيچ مسئلهاي در دنيا به اندازه گرمشدن زمين آثار اقتصادي و جهاني ندارد


خبرگزاري فارس:


مدير كل يونسكو به مناسبت روز جهاني علم براي صلح و توسعه (10 نوامبر2008) پيامي انتشار كرد كه در آن تأكيد كرده است: هيچ مسئلهاي در دنيا بهاندازه گرمشدن زمين آثار و عواقب اقتصادي و جهاني ندارد.


بهگزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي كميسيون ملي يونسكو در پيامكوئيچيرو ماتسورا، مدير كل يونسكو آمده است: مدتهاست كه علم به عنوانعاملي براي تغيير به رسميت شناخته شده است. گستردگي و پيچيدگي مشكلاتي كهامروز با آن مواجه هستيم، از فقر مطلق گرفته تا افزايش نابرابريها، تخريبزيست محيطي، افزايش شدت آسيبپذيري در قبال كمبود منابع و بلاياي طبيعي،به اندازهاي است كه بسيج دانش علمي بيش از پيش به يك ضرورت مبدل شدهاست. ما در دوراني زندگي ميكنيم كه دستيابي به پيشرفتهاي اقتصادي واجتماعي و پايداري زيست محيطي بدون تكيه بر پژوهشها و دانش علمي وتخصصهاي فني امكانپذير نيست.
در ادامه اين پيام آمده است: بياييدامسال (2008) در روز جهاني علم براي صلح و توسعه، بر نقش حياتي جامعه علميدر كمك به درك هرچه بيشتر و بهتر بشريت از موضوع تغيير اقليم و مقابله باآن تأكيد كنيم. بديهي است كه گرم شدن كره زمين عواقب قابل توجهي براي همهملل دنيا در پي خواهد داشت. كشورهاي در حال توسعه و فقيرترين جوامع باوجود داشتند كمترين دخالت در ايجاد پديده تغيير اقليم، بيشترين خسارت رااز آن خواهند ديد. تاكنون علم نقشي مؤثر در شناسايي علل، ماهيت، زمان وعواقب گرم شدن كره زمين داشته است و گذر زمان شاهد افزايش اهميت آن دريافتن راهحلهاي مناسب، كاهش عواقب ناشي از گرم شدن كره زمين و سازگاريبا اثار اين پديده خواهد بود.
تغيير اقليم مشكلي است با ابعاد متعدد.تاكنون هيچ مسئله زيست محيطي تا به اين اندازه جهاني و در عين حال دارايعلل و آثار مختلف نبوده و هيچ مسئلهاي نيز تا اين اندازه در توسعهاقتصادي و اجتماعي نوع بشر دخيل نبوده است. به همين دليل مقابله موثر باپديده تغيير اقليم نيازمند رويكردي فرا رشتهاي و جامع است؛ رويكردي كهپشتوانهاي از بهترين و به روزترين نوع دانش و تخصص علمي به همراه داشتهباشد.
بنابر اين پيام، طي 40 سال گذشته يونسكو مشاركتي فعال در ايجادپايگاهي جهاني براي دانش علمي در حوزه تغيير اقليم داشته كه در اين ميانفعاليتهاي كميسيون بينالدول اقيانوس شناسي آن داراي اهميتي ويژه و قابلملاحظه است. به پاس اين تجربيات طولاني مدت در حوزه پژوهش و مشاهدات مربوطبه تغيير اقليم، يونسكو از طرف سازمان ملل به عنوان همكار سازمان جهانيهواشناسي در فعاليتهاي بين رشتهاي علوم در حوزه ارزيابي، پايش وهشداردهي به موقع انتخاب شده است. به علاوه، شبكه گسترده ذخيره گاههايزيست سپهري يونسكو به عنوان محوطههايي براي پايش آثار تغيير اقليم و نشاندادن روشهاي متنوع سازگاري با اين پديده مورد استفاده قرار گرفته است.علاوه بر موارد ياد شده، ذخيرهگاههاي زيست سپهري به عنوان مراكزي برايآموزش و پژوهش، توسعه و ترويج فعاليتهايي در حوزه مديريت پايدار و همچنينبراي ترويج درك بهتر پيوندهاي ميان تنوع فرهنگي و تنوع زيستي استفادهميشود.
در پايان اين پيام آمده است: اقدام پيش روي ما، اقدامي پيچيدهو بزرگ است. در اين مورد گردآوري شواهد صحيح علمي از تغييرات نوني جهاني وپيشبينيهايي براي آينده امري ضروري است. همانگونه كه رويارويي به موقعبا آثار منطقهاي و محلي تغيير اقليم نيز اهميتي ويژه دارد. تاثيرگذاريعملكرد ما به توانايي دانشمندان، تصميمگيران، صاحبان صنايع و شهروندانبراي همكاري و مشاركت با يكديگر وابسته است. آثار و عواقب اخلاقي واجتماعي پديده تغيير اقليم و تاثير آن بر مهاجرت آنساني، آموزش ومهارتها، ارزشها و دانش مورد نياز براي پايدار زيستن، افزايش موثرآگاهيهاي عمومي و اطلاعرساني، همه از مواردي هستند كه بايد مورد توجهقرار گيرد.
در پايان اين پيام آمده است: در رويارويي با چالش تغييراقليم جهاني و ديگر تهديدات وارد به نوع بشر و امنيت زيست محيطي، دستيابيبه دركي بهتر از علم و روشهاي استفاده از آن ضروري است بنابر اين بياييدعلم را در اين روز جهاني گرامي بداريم و براي تقويت پيوندهاي ميان علم وديگر حوزههاي وابسته متعهد شويم. بياييد تعهد خود را مبني بر ساختن جهانيپايدارتر، سالمتر و امنتر تجديد كنيم.