تحقیقات جدید نشان میدهد تمرکز رنگدانههای طبیعی«کلروفیل» در آبهای ساحلی جهان به صورت لکههایی بزرگ، احتمالاً قبل ازوقوع زلزلهها افزایش پیدا میکند.

به گزارش سایت اینترنتی«بیبیسینیوز»، این افزایش رنگدانههای «کلروفیل» با افزایش تعدادموجودات ذرهبینی موسوم به «پلانکتون» که از رنگدانهها برای تبدیل انرژینور خورشید به انرژی شیمیایی(فتوسنتز) استفاده میکنند، مرتبط است.

دانشمندانآمریکایی و هندی در مطالعهای جدید به تجزیه و تحلیل تصاویر ماهوارهایگرفته شده از آبهای ساحلی نزدیک به مرکز چهار زلزله اخیر از جمله زلزلهشهر بم، پرداختند. به گفته این محققان، رسیدن میزان رنگدانههای «کلروفیل»به بیشینه خود میتواند اطلاعات مفیدی را در زمینه یک زلزله در شرف وقوع،در اختیار کارشناسان قرار دهد.

تحقیقات انجام گرفته نشان میدهدپیش از وقوع زلزله و درپی سایش صفحات زمین به یکدیگر، مقداری انرژی گرماییاز زمین آزاد میشود و همین انرژی گرمایی است که به افزایش تمرکزرنگدانهها میانجامد.

فرایند فوق بدین صورت است که آزاد شدن گرماپیش از وقوع زلزله، افزایش دمای آبهای سطحی دریا و در نتیجه افزایش انرژیمنتقل شده از دریا به جو از طریق بخار آب را سبب میشود و در ادامه اینروند، آبهای سردتر و سرشار از مواد غذایی از نواحی عمیق تر به سطح دریامیآیند که در نتیجه روند تولید مثل «فیتوپلانکتون»ها افزایش یافته ولکههای بزرگ از رنگدانههای «کلروفیل» را در سطح آب بوجود میآورد.

بهگفته «دکتر رامش سینگ» از موسسه فنآوری هند در «کانپور»، چنانچه مرکززلزله به ساحل دریا نزدیک باشد، پیش از وقوع زلزله تمرکز لکههای بزرگناشی از افزایش رنگدانههای «کلروفیل» در سطح آب دریا به صورت کاملاًمشهود افزایش مییابد.

در این مطالعه دانشمندان از اطلاعات مربوطبه زلزله «بم» در ایران در سال ‪ ،۲۰۰۳‬زلزله جزایر «آندامان» در سال ‪،۲۰۰۲‬زلزله الجزیره در سال ‪۲۰۰۲‬ و زلزله «گوجارات» هند در سال ‪۲۰۰۱‬استفاده کردند.

محققان با استفاده از تصاویر ماهوارهای وسنجش دمای زمین موفق شدند رابطه موجود میان تمرکز رنگدانهها در آب نواحیساحلی و وقوع زلزله را شناسایی کنند. میزان این پدیده به عمق دریا وهمچنین نزدیکی مرکز زلزله، بستگی زیاد دارد.

دانشمندان عقیده دارندچنانچه ابری بودن آسمان امکان تصویربرداری ماهوارهها از سطح زمین را غیرممکن کند، کارشناسان میتوانند از افزایش دمای زمین نیز به عنوان زنگ خطریدر زمینه وقوع زلزلهها استفاده کنند