جام جم : دختر 18 سالهاي كه پس از ارسال پيامكاشتباه، 5 روز در اسارت يك مرد 65 ساله بود، در يك خانه اجارهاي درمنطقه شهريار نجات پيدا كرد.
سرهنگ حسين عباسچيان، رئيس پايگاه ششمپليس آگاهي تهران با اشاره به اين پرونده گفت: شهريور ماه مردي به دادسرامراجعه و با ارائه شكايتي عنوان كرد، دختر 18 ساله او به بهانه ملاقات بايكي از دوستانش محل سكونت خود را ترك كرده و مفقود شده و تلاشها براييافتن او بينتيجه باقي مانده است.
سرهنگ عباسچيان اضافه كرد: پس ازدستور قضايي و ارسال پرونده به پايگاه ششم پليس آگاهي، تحقيق در اين زمينهآغاز و جستجو براي يافتن دختر 18 ساله آغاز شد.
با بررسي و تحقيقاتدامنهدار در ارتباط با اين پرونده معلوم شد، دختر 18 ساله به طرز مرموزيناپديد شده و هيچ ردپايي براي شناسايي او باقي نمانده است.
آخرين تماسها
رئيسپايگاه ششم پليس آگاهي تهران اضافه كرد: پس از چند روز پيگيري مشخص شد ايندختر در آخرين مرحله با مردي در تماس بوده كه پس از بررسي و تحقيق معلومشد صاحب تلفن از همان روزي كه دختر 18 ساله خانهاش را ترك كرده از تلفنخود استفاده نكرده است.
با به دست آمدن اين سرنخ، جستجو براي يافتنصاحب تلفن آغاز و مشخص شد مالك تلفن مرد 65 سالهاي است كه از چند روز پيشدر منطقه شهريار اقدام به اجاره يك خانه كرده است.
با مشخص شدن اينموضوع و صدور دستور نيابت قضايي، يك تيم از ماموران با عزيمت به شهرياراقدام به شناسايي محل سكونت مرد 65 ساله كردند و در تحقيق از همسايههامعلوم شد، اين فرد زمان اجاره كردن خانه گفته است به همراه دختر خود، قصدزندگي در اين خانه را دارد.
به دنبال اين ماجرا ماموران با ورود به خانه مرد 65 ساله، او را همراه دختر 18 ساله پس از 55 روز دستگير كردند.
پيامك اشتباه
باتحقيق از دختر 18 ساله، وي گفت: يكي از روزهاي شهريورماه قصد داشتم براييكي از دوستانم پيامك ارسال كنم كه اين پيامك، اشتباه ارسال شد و دقايقيبعد، فردي كه پيامك را دريافت كرده بود، با من تماس گرفت و گفت: اين پيامكموجب شده است تا ميان وي و همسرش نزاع و درگيري روي دهد و به همين دليلهمسرش قصد جدايي از وي را دارد.
دختر جوان اضافه كرد: عذرخواهي كردمولي او گفت به دليل آن كه اين پيامك، زندگي او را در معرض فروپاشي قرارداده، قصد شكايت از مرا دارد و تنها در يك صورت از شكايت خود صرفنظرميكند كه من با او ملاقات كنم و سپس هر دو به خانهاش برويم و من موضوعرا با همسرش در ميان بگذارم تا او باور كند اين پيامك اشتباه ارسال شدهاست.
دختر جوان تصريح كرد: پس از اين مكالمه قرار شد در يكي ازبوستانها همديگر را ببينيم تا به اتفاق نزد همسرش برويم و روزي كه خانهرا براي ملاقات با وي ترك كردم، در بوستان پيرمردي را ديدم كه انتظارم راميكشيد. سپس او مرا به خانهاي برد و با فريب و اغفال، مورد آزار و اذيتقرار داد.
وي اضافه كرد: پس از وقوع اين حادثه روي بازگشت به خانه رانداشتم و مرد 65 ساله نيز عنوان كرد ثروت بسياري دارد و گفت در صورتي كهبا او زندگي كنم، ميتواند مرا خوشبخت كند و در ادامه خانهاي را درشهريار اجاره كرد و به مرد صاحبخانه گفت من دخترش هستم.
دختر 18 سالهافزود: پس از گذشت 55 روز در حالي كه تصور ميكردم همه مرا فراموشكردهاند، پليس آگاهي در محل سكونت مرد 65 ساله حضور پيدا كرد و مرا نجاتداد.
به دنبال اين اظهارات و اعتراف مرد 65 ساله به اغفال و فريب دختر18 ساله، قاضي پرونده دستور بازداشت او را صادر كرد كه تحقيق در اين زمينهادامه دارد.
سرهنگ عباسچيان با هشدار به خانوادهها از آنها خواست باآموزش مناسب به فرزندان و ايجاد محيطي سالم براي آنها شرايطي ايجاد كنندكه آنها پس از رو به رو شدن با هر مشكلي، آن را به والدين خود منتقل كنندتا شاهد بروز مشكلات اينچنيني كه در اين پرونده شاهد آن هستيم، نباشيم.
ويافزود: در بررسي هاي بعدي در ارتباط با پرونده معلوم شد مرد 65 ساله همسرخود را به دلايل رفتار هايي كه داشته طلاق داده است و با تمامي فرزندانخود و حتي نوه هايش قطع ارتباط كرده است.