پولترگایست ها:
تاقرن نوزدهم میلادی چنین پنداشته میشد که شیطان ٬ نیروهای شریر ٬ جادوگرهاو ارواح خبیث منشا اصلی فعالیت های شریرانه ی پولترگایست ها هستند که خودرا معمولا در قالب انرژی فیزیکی مخرب در داخل خانه آشکار می سازند. اما بارشد و توسعه ی نظریه ی اسپیرچوالیسم ( یا همان اعتقاد به حضور ارواح )برداشت فوق تغییر یافت و چنین ادعا شد که فعالیت های پولترگایستی به سببوجود واسطه های فیزیکی است که به خود اجازه می دهند که موقتا از سوی ارواحمردگان به تسخیر دربیایند. این برداست وسیعا مورد قبول قرار گرفت هر چندکه بعدا مشخص شد که افراد تسخیر شده نمی توانند مستقلا سبب بروز خرابکاریهایی شوند که معمولا با اغلب پدیده های پولترگایستی همراه است.
قدرت ناخود اگاه:
در دوران اخیر این اعتقاد به وجود آمده است که در پولترگایستها یکنمونه ی غیر عادی و ناخود آگاه از انرژی های حرکتی و روانی اند که در بخشیاز یک موجود زنده وجود دارد. به عبارت دیگر ٬ ذهن ناخودآگاه افراد ٬ مسئولاصلی خرابکاری های پولترگایستی تصور می شود. برای مثال تنش جنسی یا تنشدوران بلوغ در نوجوان ها یک عامل اصلی در فعالیت های پولترگایستی تلقیمیشود. در اغلبموارد نیز دیده شده است که کانون توجه این نوع فعالیت هایشریرانه منتسب به پولترگایستها معطوف به عضو نوجوان خانواده ( و به ویژهدختران نوجوان ) است. با این وصف ٬ نمی توان با قطعیت اعلام کرد که تنشجنسی دختران نوجوان عامل اصلی این نوع پدیده های خرابکارانه ی پولترگایستیاست. کارشناسان ارواح در دهه های ۴۵ میلادی اعلام کردند که پولترگایست هابازتاب دهنده ی احساسات سرکوب شده همچون بدخواهی٬ خشم٬ عصبیت٬ و افسردگیانسان هستند . تحقیقات انجام شده در دهه ۶۰ میلادی تا حد زیادی این فرضیهعلمی را مورد تایید قرار داده اند.

افراد بی قرار؟
ویلیام.جی. رول ٬ مدیر پروژه ی « بنیاد تحقیقات فرا روانشناسی » در دورهامواقع در کارولاینای شمالی در آمریکا ٬ طی گزارشی مکتوب ٬ ۱۱۶ مورد ازپریشانی ها و بی نظمی های پولترگایستی در طی چهار قرن اخیر را شرح دادهاست. این محقق چنین نتیجه گرفته است که فعالیتهای پولترگایستی معمولازمانی به وقوع می پیوندد که فردی که هدف قرار گرفته است ٬ به گونه ایتوازن ذهنی یخود را از دست داده باشد. وه همچنین می افزاید: بسیاری از اینافراد احساس خشم یا عصبیت فوق العاده ای داشته از عدم توازن های روحی وجسمی خاص در رنج بوده و این عدم برخورداری از توازن را به شکل واکنش هایهیستریک ٬ ترسهای گوناگون ٬ جنون ٬ وسواس و یا حتی شیزوفرنی آشکار میساخته اند. تحقیقات مذکور همچنین جی.رول را نهایتا به این نتیجه رساند کهمسائل و اختلالات مغزی و روحی افراد فوق ( آدمهایی که در کانون توجهفعالیت های پولترگایستی قرار می گیرند ) از طریق نوعی تله پاتی ٬ در قالبهای ماوراء الطبیعه ای و خارق العاده و بدین ترتیب بر روی افراد ٬ اشیا وموجودات درو و اطراف تاثیر گذاشته است.
اما تئوری جی.رول قادر به توضسح و توجیه تمامی فعالیت های مرتبط با پولترگایستها نیست.
یاناستیونسون٬ فرا روانشناس و متخصص پدیده های ماوراءالطبیعه ای که در موردبچه های قربانی تحقیق می کند براین باور است که پولترگایستها به احتمالبسیار قوی ارواح مردگان هستند . اما نظریه فوق چنداد مورد توجه قرارنگرفته است. این واقعیت که با عمل جن گیری میتوان بسیاری از پولترگایستهارا از جسم دختران نوجوان و دیگر افراد تسخیر شده بیرون کشید مدرک و نشانهای است از کامل نبودن نظریه ی فوق.
در خصوص اعمال پولترگایستی پروندههایی همچون پرونده ی روزنهایم ٬استرکاکس٬ پرونده ی آنفیلد ٬داستان الئنورزوگان دختر اهل رومانی و یا پرونده ی هارپر هاوس خواندنیست.

منبع: کتاب دیدار با ارواح نویسنده : کارن هارل مترجم: بیژن اشتری