ایا بعد از مرگ فقط روح از جسم جدا میشود ؟
و یا کالبدهای دیگری در جسم هستند که در محیط پراکنده میشوند ؟

به زعم بسیاری از دانشمندان ما انسانها سه بدن داریم:
1.بدن فیزیکی (خاکی) که پس از مرگ از بین می رود.
2.جسمستاره ای یا اثیری که اسامی زیادی دارد که گاهی اوقات انسانها از بدن خودخودآگاه یا ناخودآگاه خارج می شوند و به آن برون فکنی می گویند و از طریقاین بدن به گشت و گذار می پردازند. و حتی پس از مرگ باقی می ماند و روح میتواند به وسیله ی آن بر زندگان ظاهر شود و در واقع قالب روح می باشد.
3.روح که از جسم اثیری هم ظریف تر می باشد و اصل حیات و کردار انسان ناشی از روح وی می باشد.
برای آشنایی با جسم اثیری به بخش برون فکنی بروید و در آنجا مطالب جالبی پیدا خواهید کرد.
همچنینتاپیک جالبی برای آشنایی با جسم ستاره ای (اثیری ) در سایت با عنوان"تحقیقات دکتر کروکال در باره بدن ستاره ای وتجربیات افراد" موجود است کههم از نظر علمی جالب توجه است و هم تجارب جالبی از برون فکنی های ارادی وغیر ارادی در آن آورده شده است که آدرس زیر می باشد. دوستان هم هرگونهنظراتی نسبت به مطالب بالا داشتند اظهار کنند تا با همدیگر به تبادل نظربپردازیم.