بنام خالق عالم ارواح

ارواح به چه رنگي هستند؟

ارواح نيك داراي دوازده رنگ مي باشند و ارواح متعالي داراي شش رنگ و حق به رنگ زرد خوش رنگ و نور است- رنگ خاكستري: اين رنگ در مورد ارواحي

هست كه بتازگي به دسته ي ارواح نيك پيوستهاند و كمي ارتقا يافته اند و

اجازه ي برقراري ارتباط را ندارند2- رنگ قهوه اي :اين گونه ارواح در حال ارتقا هستند و اينها نيز اجازه

ارتباطرا ندارند3- رنگ سرمه اي : اين ارواح داراي نيروي بسيار ضعيفي هستند و مي توانند با افراد زميني ارتباط بگيرند البته به مدت كوتاه وناچيز4 -رنگ سبزتيره: اين گروه دو دسته اند يكي ارواحي با انرژي اندك و مي

توانند ارتباط يابند وديگري كه انرژي زيادي دارند ولي اجازه بر قراري

ارتباطندارند ارتباط يابند ولي بعلت نداشتن تعلق به ماده ارتباط نمي گيرند7-رنگقرمز:اين ارواح به مدت طولاني در جهان خلقت هستند و به سطح

كرهزمين نمي آيند وارتباط برقرار نمي كنند8 رنگ بنفش: در وجود اين گونه ارواحكمي تيرگي مي باشد و بايد به تكامل برسند تا بتوانندارتباط يابند. اينارواح مي توانند فقط كار فيزيكي انجام دهند از جمله جابجايي اشيا9-رنگنارنجي: اين رنگ نشانه ارتقا ي درجات ارواح مي باشد و روح

مورد نظر با اين رنگمي تواند از نيروي شفادهي مناسبي برخوردار شود كه

انرا به واسطه مديوم شفا بخش عرضه دارد 10- رنگ صورتي: اين ارواح انرژيزيادي دارند و داراي قدرت مناسبي هستند و مي توانندمديوم خود را بدوناينكه آسيبي ببيند از محلي به محل ديگر ببرند11-رنگ زرد:اين ارواح قدرتزيادي دارند كه براي كارهاي فيزيكي خود

بهره مي گيرند و ميتوانند با انژي زيادي كه دارند كار هاي بسيار جالبي

انجام دهندمثلا اينكه يك فرد را براي مدتي از نظر ها پنهان كنند يا اينكه فرد

در همان مكان باشد ولي ديدهنشود خود در جهتكارهاي فيزيكي و نمايشي استفاده كنند بنابر اين فقط از به عنوان

روح راهنما در جلسات حضور مي يابند و ان جلسه را با قدرت خود اداره

و هدايت مي كنندارواح شرور به رنگ سياه يا ذغالي هستند و ارواح خوب

رنگيندارندارواح متعالي به شش رنگ ديده مي شوند1 -رنگ زرشكي اين رنگ مختصارواحي هست كه بتازگي به مقام متعالي رسيده اند و نيرويشفادهي دارند و درمواقعي هم به ياري انسانها مي آينداين

ارواح اعمالزيادي ميتوانند انجام دهند2- رنگ سبز يشمي: اين رنگ مختص ارواح متكاملي هست كهآخرين دوره هاي تكاملي خويشرا مي گذرانند3- رنگ كرم : اين گ.نه بسيار بامحبت هستند و وجودشان سر شار از عشق و مي توانند بههنگام ارتباط مدتي زيادبمانند4- رنگ جگري:اين رنگ بسيار شفاف و زيباست و انقدر زيباست و از لطافتبرخوردار است كه اجازه ي ارتباط با عالم مادي را ندارند زيرا اگر با

موادموجود در هوا و اكتوپلاسم مديوم مخلوط شود روح صدمه مي بيند و رنگ خود رااز دست مي دهد5- رنگ سبز چمني خوشرنگ: اين گونه ارواح براي هدايت بشر بهزمين مي ايند و انان راهدايت مي كنند و يا اينكه از طريق انها كتاب مينويسند6- رنگ نور : اين گونه ارواح كاملا تكامل يلفته اند و فقط منتظرندكه تكامل

نهايي را بپذيرند وبه منبع هستي بپيوندند.منبع سایت مشاوره