دستگاه جوینده روح

در مبتکر بودن ژاپنیها نباید شک کرد، آنهاسالها بازار وسایل صوتی و تصویری را بدون رقیب قدرتمند دیگری، در ایران وکشورهای دیگر قبضه کرده بودند.

در همین راستا و سمت و جهت!شرکتهای ژاپنی SolidAlliance و StrapyaNext، نسخه جدید وسیلهای به نامBaketan را روانه بازار خواهند کرد.

«بکتان»، چیزی نیست جز یکرادار تشخیصدهنده روح قابل حمل! حسگرهای این وسیله، آشفتگیهایالکترومغناطیسی، گرما و نور را ارزیابی میکنند و بر حسب میزان احتمالمواجهه کاربر با ارواح، یک تا 5 لامپ روی وسیله را روشن میکنند!نسخه جدید «بکتان»، 19 دلار قیمت دارد.

جای شکرش باقی است که شرکتهای وسیلهساز خلاق در کشورمان نداریم و گرنه باید شاهد تولید انواع وسایل مدرنی از این دست میبودیم!

سایت شرکت تولیدکننده

منبع: crunchgear