ایا حیوانات ارواح را میبینند ؟

حیوانات موجودات بسیار شگفت انگیزیهستند و همانطور که می دانید اسرار بسیاری در مورد این موجودات وجود داردکه علم هنوز به انها دست نیافته از جمله واکنش بعضی از حیوانات قبل ازوقوع زلزله و دیگر حوادث طبیعی مانند طوفان و سیل چرا که دیده شده بعضی ازحیوانات قبل از وقوع این حوادث خود را به محل امن و مطمئن رسانده و از خودواکنش های عجیب و غیر عادی نشان می دهند با توجه به نیروهای موجود درحیوانات بعضی از انها قادر هستند به راحتی و بطور عادی ارواح تجسد یافتهرا ببینند بدلیل وجود اشعه مادون قرمز در چشم بعضی از حیوانات دیدن ارواحبرای انها امری طبیعی است اما ماندن برای حیوانات در محیطی که ارواح حضوردارند مشکل بوده و معمولا دیده می شود که ان حیوان در صدد فرار از ان محلمیباشد و ان به این دلیل است که سیالات تشکیل دهنده ارواح از سیالات بالاو مافوق قدرت است در صورتیکه سیالات تن پوش حیوانات از نوع پست است بههمین دلیل حیوانات در مواقع برخورد با ارواح تحمل اشعه سیالات ارواح راندارند و از اینرو می کوشند تا خود را از این تشعشعات و سیالات دور کنندتا اسیبی به انان وارد نشود .

منبع سایت قیامت