وآور, خلاق و مبتكر است.
•احساس ميكند كه ميتواند تنوع ايجادكند.
•در قبال نتايج كار احساس پيشرفت ميكند.
•خودكنترل است.
•خود را فردي از گروه ميداند.
•نسبت به سازمان و اهداف آن وفاداراست.
•قادراست از تمام مهارتها و توانمنديهاي خود استفادهكند.
•پذيرش رهبري ميكند.
•ريسكپذيراست و به استقبال خطر ميرود.

علايم نيروي انساني غيرتوانمند:
•نسبت به كار خود زياد شور و شوق ندارد.
•همواره منفي فكرميكند.
•تنها به آنچه كه از او خواستهميشود اكتفاميكند.
•هيچگاه درمورد افكار خود با ديگران سخننميگويد.
•همواره نسبت به ديگران و محيط خود بدگماناست.
•جهت كمك به ديگران از خود تمايلي نشاننميدهد.
•نوآوري و خلاقيت از خود نشاننميدهد.
•كارآفريننيست.
•با ديگران جوشنميخورد و افراد را جذبنميكند.

حالسوال اساسي اين است كه مديران چگونه ميتوانند نيروي انساني شاغل درسازمان خود را توانمند ساخته يا فضاي سازمان را براي تربيت نيروي انسانيتوانمند مهياسازند؟

از نظر ديد مهندسي بعضي از راههاي رسيدن به نيروي انساني توانمند در سازمانها به شرح زير است:

1-دادن آموزشهاي موردنياز كاركنان به آنها
2-آگاهيدادن به پرسنل نسبت به آنچه در سازمان ميگذرد و شركتدادن آنها در تصميمگيريهاي سازمان.
3-ايجاد جو اعتماد نسبت به كاركنان و احترام به نيازهاي آنها
4-ايجاد روحيه احترام به جايگاه شغلي و شخصيت افراد
5-ترويج مسووليتپذيري و تفويض اختيار
6-سعي در حل مشكلات نه تعيين مقصر
7-تشويق خطرپذيري و تجربهگرايي
8- داشتن سيستمي معين براي پاداشها و توبيخها
9-و...
شما چه مواردي ميتوانيد ذكركنيد


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]