بکار گرفتن افراد بیشتر برای یک پروژه که دچار تاخيرشده است نه تنها باعثپیشرفت بهتر کار نمی شود بلکه پروژه با تاخير بيشتري مواجهخواهد شد.
قانونبروكسدر اينجا بيانميكند كه بهعلت افزايش تلاشهاي افراد درگير در پروژهبراي هماهنگي با افراد جديد، همچنين بهدليل گسترش زياد تيم كه سبب افزايشكار مدير در مديريت آنها ميگردد، زمان مورد انتظار انجام فعاليت با تعدادنفرات جديد نسبتبه زمان انجام آن با نفرات كمتر اندكي افزايشمييابد.بهعبارتي هميشه افزايش نفرات درگير پروژه (بهخصوص در پروژههاي تحقيقاتيو طراحي) نميتواند راهحلي براي جبران عقبافتادگيهاي پروژه باشد.
مديربايد در اينگونه موارد و برحسب موقعيت دست به ابتكار بزند و بهنوعيتواناجرايي و بهرهوري افراد موجود را بالا ببرد و بههمين نحو خود را بهبرنامهي پروژه برساند.

منبع