پاداش ویژه مادی سی امین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی، ۱۳۸۰ خودرو GEN۲ است.
بهگزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بانک ملی درحالی برای این دوره از قرعهکشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز خود، ۴۷۰ میلیارد ریال جایزه مادیتعیین کرده که در بیست و نهمین دوره قرعه کشی جوایز این حساب ها، ۳۵۰میلیارد ریال جایزه به ۵۵۵ هزار نفر اعطا نموده است. کمک هزینه تحصیلدانشجویی برای سه هزار و ۸۰ نفر هر یک به ارزش هفت میلیون ریال، هزینهسفرهای زیارتی و گردشگری برای دو هزار و ۸۰ نفر هر یک به ارزش شش میلیونریال، بن خرید صنایع دستی برای یک هزار و ۸۰ نفر هر یک به ارزش دو میلیونریال، سکه طلا برای ۳۰ هزار و ۸۰ نفر و میلیاردها ریال جوایز نقدی از دیگرپاداش های مادی مرحله سی ام قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز بانکملی است.