دکتر بهرام جلالي استاد ايراني دانشگاه کاليفرنيادر حالي موفق به طراحي و ساخت سريعترين اسکنر خواننده بارکد در جهان شدهاست که تنها چند روز پس از انتشار خبر ساخت اين اسکنر فوق مدرن شرکتهايمتعددي در سراسر آمريکا از علاقه خود براي بکارگيري آن خبر داده اند.
بهگزارش مهر ، استاد ايراني دانشگاه کاليفرنياي آمريکا به همراه دو تن ازهمکارانش اسکنري را ساخته اند که حدود يکهزار بار سريعتر از فناوري است کههم اکنون مورد استفاده متخصصان قرار مي گيرد.

بارکدها در سراسرآمريکا و نقاط مختلف جهان کاربردهاي بسيار گسترده اي دارند. ازسوپرمارکتها گرفته تا کارخانجات و بانکهاي خوني از بارکدها براي ارائهمشخصات کالاها به عنوان شناسنامه آن استفاده مي کنند.
فناوري نويني که از سوي دکتر جلالي و همکارانش ارائه شده است در مقايسه با فناوريهاي فعلي از سرعت خيره کننده تري برخوردارند.

بهگفته اين محققان، اسکنرهاي خواننده بارکد در سراسر جهان کاربرد دارند بااين حال استفاده از فناوريهاي فعلي در خواندن دقيق آنها با مشکلات وچالشهاي خاص خود همراه است.

دکتر جلالي گفت: اين فناوري نوين حاصل15 سال تلاش مستمر است. با اين حال داغ بودن بازار تجاري آن مي تواند بهعنوان نقطه دلگرم کننده اي در نظر گرفته شود.

بارکدها با استفادهاز دو مکانيسم متفاوت از هم خوانده مي شوند. در روش نخست، پرتوي ليرزي بهاسکن برداري از الگوهاي سياه و سفيد پرداخته و در مکانيسم دوم، اسکنبارکدها با استفاده از سيستمي همچون دوربين ديجيتالي صورت مي گيرد که بهثبت تصوير از بارکد پرداخته و آن را روانه رايانه مي کند.

دکترجلالي در توصيف اين فناوري نوين گفت: در مرحله نخست بارکد را در قالب طيفياز پالس ليزري کدگذاري مي کنيم و در ادامه نقشه اي از اين طيف ارائه ميکنيم.

به گفته وي و تيم تحقيقاتي اش ارزشمند بودن سرعت اين اسکنربه هنگام استفاده از حجم انبوهي از وسايل و سيستمها به چشم خواهد آمد. ازآن گذشته بالا بودن سرعت اين اسکنر در موارد استفاده براي بانکهاي خونيجنبه حياتي پيدا مي کند.