جنون حیوان آزاری
يكي از علائم هشداردهنده شناسايي اختلالات روانيدر انسانها شكنجه و كشتار حيوانات در كودكي و نوجواني است، رفتاري كه بهآن ( Zoosadismجنون حيوان آزاري و به عبارت ديگر لذت بردن از تماشاي درد وشكنجه حيوانات) ميگويند. يكي از ويژگيهايي كه در پروندههايجنايتكاران و قاتلان زنجيرهاي پس از بازجوييهاي پيدرپي قيد شده مواردبسياري از سابقه بيرحمي و كشتار حيوانات يا تجاوز به آنها در سنيننوجواني است كه اين رفتار محدود به حيوان آزاري نبوده و با مرور زمان شاملحال انسانها نيز شده است.

انسانشناس معروف دكتر آلبرت شوايتزرميگويد: 90 درصد از جنايتكاران در كودكي از شكنجه دادن و كشتن حيواناتلذت ميبردند كه اين موضوع در فايلهاي قتلهاي زنجيرهاي توسط FBIتاييد شده است. پژوهش و تحقيقات بسيار در اين زمينه جامعهشناسان،قانونگذاران و دادگاهها را متقاعد كرده است كه اعمال بيرحمي به حيواناتدر كودكي بايد با جديت توسط والدين مورد بررسي قرار گيرد و برطرف شود زيرااين اعمال ميتواند نشانههاي اوليه بيماري ساديسم باشد و يكي از دلايلاصلي گذراندن قانون حمايت از حيوانات در كشورهاي پيشرفته همين مساله استكه طبق آن شخص خاطي - چه نوجوان و چه بزرگسال - محاكمه شده و راهي زندانيا مجبور به پرداخت جريمه ميشود. (حتي در صورت لگد زدن به يك سگ يا گربه)

چند نمونه از جنايتكاران كه در كودكي با شكنجه و قتل حيوانات خود را ارضا ميكردند:

- Henry Lee Lucas در نوجواني حيوانات را كشته و با جسد آنها رابطه جنسي برقرار ميكرد. (قتل مادر، همسر و چند فرد ناشناس)

- Edward Kemper تكه تكه كردن 2 گربه در نوجواني. (قتل مادر، مادر بزرگ و 7 زن ديگر)

- Richard Speck پرتاب پرندگان داخل پرههاي فن هواكش. (قتل 8 زن)

-Arthur Shawcross پرتاب گربهها به داخل درياچه و تماشاي غرق شدن آنها.(قتل يك دختر جوان و بعد از تحمل 15 سال زندان و آزادي قتل 11 زن)

- michael Perry بريدن سر سگ همسايه. (قتل پدر و مادر، خواهرزاده بچه سال و 2 همسايه)

- Jason Massey كشتن دائم سگ، گربه و گاو. (قتل خواهر 13 ساله خود و يك پسر 14 ساله)

البته ناگفته نماند اين موضوع شامل حال مملكت ما نميشود وگرنه بايد گفتتقريبا 50 درصد مردم مبتلا به بيماري Zoosadism هستند....! لگد زدن ياكشتن حيوانات گاهي باعث افتخار و نشاندهنده شجاعت بعضي از نوجوانان وگاهي وسيله تفريح و خنده آنها است. به عنوان مثال قبلا پسری در محله مابود که گربه ها را آتش می زد!