ماده 1 :
كليه امتيازاتي كه در قوانين بر اساستعداد فرزندان يا عائله پيش بيني و وضع شده اند در مورد فرزندان چهارم وبعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولد مي شوند قابل محاسبه واعمال نخواهد بود و فرزنداني كه تا تاريخ مزبور متولد مي شوند كماكان ازامتيازات مقرر شده برخوردار مي باشند.
تبصره 1 : نحوه استفاده ازامتيازات پيش بيني شده در قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظامو قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 به شرح زير خواهد بود:


الف-مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن (موضوع ماده 76 قانون كار مصوب29/8/1369 مجمع تشخيص مصلح نظام ) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد مي شوند، از مرخصي استحقاقي موجود و آتيكارگر كسر خواهد شد.

ب- هزينه نگهداري فرزندان كارگران زن درمراكز نگهداري (موضوع ماده 78 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحتنظام (براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يك سال از تصويب اين قانون متولدمي شوند ، به عهده كارگر خواهد بود).
ج- حق بيمه فرزندان (موضوع ماده58 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354) براي فرزندان چهارم و بعد كه پس از يكسال از تصويب اين قانون متولد مي شوند، به صورت جداگانه تعيين و مطابقتعرفه تامين اجتماعي از بيمه شده دريافت مي گردد.
تبصره 2 : اين قانون در مورد سازمانها و موسساتي شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز جاري مي باشد.

ماده 2 :
وزارتخانههاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وفرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي برنامه هاي ذيل مي باشند.
الف-وزارت آموزش و پرورش موظف خواهد بود كه مطالب آموزشي مربوط به جمعيت وتامين سلامتي مادران و كودكان را در متون درسي خود به نحوي موثر بگنجاند.
ب-وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موظف بهايجاد يك واحد درسي به نام جمعيت و تنظيم خانواده در كليه رشته هاي آموزشيمي باشند.
ج- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است زمينه هاي جلبمشاركت فعال و موثر روزنامه نگاران ، فيلم سازان و ساير هنرمنداني را كهبه نحوي با آن وزارتخانه ارتباط دارند به منظور ارتقا سطح آگاهيهاي عمومياز برنامه هاي جمعيت و تنظيم خانواده فراهم نمايد.
ماده 3 :
سازمانصدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت ارتقا سطح آگاهيهاي عموميدر تامين سلامت كودكان و مادران و جمعيت برنامه هاي آموزشي راديويي وتلويزيوني به طور مستقيم و غير مستقيم تهيه و پخش نمايد.

ماده 4 : هزينه هاي ناشي از مواد 2 و 3 از محل كاهش هزينه هاي دولت كه با اجرا ماده 1 اين قانون حاصل مي شود تامين خواهد شد.