شيميدانان پرتغالي موفق به ساخت ماده يي شده اند کهژله يوني نام گرفته و قادر است وسايل الکترونيکي از قبيل باتري ها، سلولهاي سوختي و سلول هاي خورشيدي محافظ محيط زيست و با هزينه يي پايين توليدکند. اين ژله از انحلال ژلاتين در مايع يوني مايعي که از يون هاي مثبت ومنفي تشکيل شده است، ايجاد مي شود. مايع يوني از مقاومت بالايي برخورداربوده و از خاصيت رسانايي بالايي نيز برخوردار است. همچنين قابل اشتعالنبوده و در مجاورت با هوا خواص فرار بودن از خود نشان نخواهد داد. اينخصوصيات ژله يوني را به ماده يي دوستدار محيط زيست و مناسب براي جايگزينيبا موادي که به صورت رايج در ساخت الکتروليت هاي سازنده مواد الکتريکيمانند باتري ها مورد استفاده قرار مي گيرند، تبديل مي کند. با وجود مزايايبي شمار اين ماده، مشکل جامدسازي آن موضوعي است که دانشمندان را به خودمشغول کرده است زيرا استفاده از ماده ذکر شده در وسايل الکتريکي ملزم بهجامد بودن آن است. در عين حال جامد کردن اين ماده ژلاتيني نيازمند دخالتموادي مانند پليمرها يا نانولوله هاست که در اين صورت هزينه توليد آنبسيار بالا شده و مقرون به صرفه نخواهد بود.