دانشمندان ادعا كردند: براي نخستين بار در جهان كشفي در دانش فيزيك انجامدادهاند كه به آنها كمك ميكند دريابند، پديده بيگ بنگ يا انفجار بزرگچگونه كائنات را خلق كرده است.
يك گروه بينالمللي از دانشمندان باهدايت دانشگاه كوينيز در استراليا مشخص كردهاند كه چطور فرآيندهاي ميعاندر تئوري باس ــ انيشتن شكل ميگيرند.

بر اساس گزارش نيچر، اين كشف پيشرفتي است كه دانشمندان را يك گام ديگر به سمت درك پديده انفجار بزرگ نزديك ميكند.

ميعان باس ــ انيشتن وضعيتي از ماده است كه در دماهاي بسيار سرد و در شرايطي كه اتمها مانند امواج رفتار ميكنند، شكل ميگيرد.

اينپديده اولين بار از سوي پروفسور آلبرت انيشتن در سال 1924 پيشگويي شد وفيزيكدان هندي جي سي باس در واقع از اين فرضيه براي توضيح رفتارهاي خاصياز نور استفاده كرد.

به گفته آنها هر چند كاربردهاي عملي اينفرايند هنوز كاملا مشخص نشده، اما توليد «ليزرهاي اتمي» ميتواند دانشنانو فنآوري را پيشرفت دهد و اين امر نيز ميتواند كاربردهايي براي«رايانههاي كوانتومي» ابر قدرت داشته باشد.