در سن 67 سالگي،
استفان هاوکينگ بازنشسته ميشود

جام جم آنلاين:


استفانهاوکينگ فيزيکدان، رياضيدان و کيهان شناس معروف سال آينده سمت معتبر خوددر دانشگاه کمبريج را واگذار کرده و بازنشسته خواهد شد.


براساس سياستهاي دانشگاهي، شاغلين دانشگاهها با اتمام سال تحصيلي که افراددر آن 67 ساله خواهند شد، بازنشسته شده که اين تاريخ براي هاوکينگ 8ژانويه 2009 خواهد بود. وي اعلام کرد که با وجود بازنشستگي فعاليت ها وپژوهشهاي خود را در زمينه زمان و فضا ادامه خواهد داد.

هاوکينگ 66ساله در حال حاضر کرسي رياضيات "لوکاس" يا "Lucasian " را که در قرن 18ميلادي به نيوتون متعلق بود، در اختيار داشته و پس از بازنشستگي در پايانسال تحصيلي در ماه سپتامبر، فعاليتهاي خود را به عنوان استاد افتخاريرياضيات لوکاس ادامه خواهد داد.

کرسي رياضيات لوکاس در سال 1663توسط هنري لوکاس که در طول حياتش بالغ بر 4 هزار کتاب منتشر کرده و سالانهبيش از صد ها پوند را به دانشگاه اعطا کرده بود پايه گذاري شد. دومين کرسيدار اين پست نيوتون بوده و پاول ديراک، متخصص مکانيک کوانتم نيز از سال1932 تا سال 1969 اختيار دار اين کرسي بوده است و از سال 1979 اين کرسيمعتبر در اختيار استفان هاوکينگ قرار گرفت.

دانشگاه کمبريج اعلامکرد انتظار دارد هاوکينگ فعاليتهاي خود را در کرسي رياضيات کاربردي وفيزيک نظري به عنوان هدايت کننده گروه هاي تحقيقاتي کيهان شناسي و گرانشيادامه دهد.

هاوکينگ با وجود ناتواني هاي فيزيکي اش ناشي از بيماريهاي اختلالات نروني به دليل ارائه نظرياتي در باره سياهچاله هاي فضايي وطبيعت زمان به شهرت علمي جهاني دست يافت.

بر اساس گزارش AP،هاوکينگ با ارائه نظريه "Hawking radiation" اولين شهرت جهاني خود را کسبکرد. وي با ارائه اين نظريه شدت تراکم سياهچاله ها را به شکلي که هيچ جسميتوانايي گريز از کشش گرانشي آن را نخواهد داشت، رد کرده و نشان داد که نورو ديگر امواج قادر به عبور از ميان اين سياهچاله ها خواهند بود.