گروهي از متخصصان ژنتيك ابراز عقيده كردند با تحولاتي چون بالا رفتن سن توليدمثل در جوامع، روند تكامل ژنتيكي بشر رو به پايان است.


بهگزارش سرويس علمي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، پروفسور استيو جونز،متخصص ژنتيك در كالج دانشگاه لندن در اين زمينه ميگويد: افت چشمگير درجهشها و تغييرات ژنتيكي روند تكامل انسانها را به سوي نقطه پايان سوقميدهد.


وي عقايد و ادعاهاي خود را در اين باره طي سخنرانياش به عنوان « تكامل انسان به انتها ميرسد» مطرح كرده است.


جونزميگويد: امروزه در بيشتر مناطق پيشرفته دنيا نسبت فراواني پدرشدن كاهشيافته و حتي بسياري از فرزندان تا پيش از دهه 60 تا 70 سالگي عمرشان كهزمان بروز جهشهاي وراثتي است، بچهدار نميشوند.


در حال حاضر فقط عدهي كمي از فرزندان هستند كه در دهههاي 20 و 30 سال عمر خود كه اوج تغييرات ژنتيكي بشر است صاحب فرزند ميشوند.


اين تغييرات باعث شده كه تكامل بشريت به نقطه انتها نزديك شود.