ساخت يک نوع کشتي جديد که انرژي حرکت ان از خورشيد تامين مي شود ،براي سفر به دور دنيا در آلمان آغاز شده است.
به گزارش شبکه خبري يورونيوز، ساخت اين کشتي که بزرگترين کشتي خورشيدي جهان محسوب مي شود ،در شهر کيل آلمان آغاز شده است.
اين کشتي هيچ موتور ديزلي ندارد و تنها با استفاده از پيل هاي خورشيدي انرژي مورد نياز خود را تامين ميکند.
رافائل دانژان و ژرارد دبوويل دو ماجراجوي سوئيسي هستند که رهبري طرح را برعهده دارند و با اين کشتي خورشيدي به دور دنيا
سفر خواهند کرد.دبوويل پيش از اين سفر به اقيانوس ها را با کشتي پارويي تجربه کرده است.
اين کشتي سه متر طول و بيست و پنج تن وزن دارد.سطح اين کشتي
به طور کامل با پيل هاي خورشيدي پوشيده شده و منبع ديگري براي تغذيه آن وجود ندارد.
سفربه دور دنيا با اين کشتي خورشيدي در بهار سال دوهزار و ده از دريايمديترانه آغاز مي شود. طول اين سفر چهل هزار کيلومتر است که با سرعت متوسطاين کشتي هزار و بيست روز به طول مي انجامد.
يکي از مشکلاتي که هم اکنون در عرصه استفاده از انرژي خورشيدي وجود دارد ذخيره انرژي خورشيدي براي استفاده هنگام شب است.
ساخت اين کشتي نشان مي دهد استفاده از انرژي هاي تجديد شونده در عرصه حمل و نقل کاملا امکان پذير است.