نخستين مزرعه اينترنتي ايران در دانشگاه علم و صنعتتهران به بار نشست. به گزارش واحدمرکزي خبر، مجري طرح و عضو ارشد انجمنمطالعات جامعه اطلاعاتي کشورکه به منظور شرکت در همايش تجارت الکترونيک بهشهرکرد سفرکرده است ، گفت : اين مزرعه از طريق شبکه جهاني اينترنت آبياري، دمادهي و کنترل مي شود و با نصب ناودان عمودي در گلخانه محصول توت فرنگيبسيار مرغوبي توليد کرده است.
علي اکبر جلالي استاد دانشگاه علم و صنعتايران افزود پس از بررسي نتايج اين طرح که به صورت پايلوت در دانشگاه علمو صنعت ايران راه اندازي شده است مزارع اينترنتي در تمامي شهرها وروستاهاي کشور نيز قابل ارائه خواهد بود.