کشورهای هندوستان - کره جنوبی و مالزی از جمله کشورهایی هستند که صرفا وبدلیل زدودن آثار روانی ناشی از بحران مالی غرب ، اقدام به اعطای اعتباربه بانکهاو موسسات داخلی و نمایندگیهای خارجی خود نموده اند.
همچنین بانکهای مذکور روند مستمر ارائه کلیه خدمات بانکی ظرف سالهای آینده را نیز متعهد گردیده اند.
لذا این امر علاوه بر بهبود و ارتقاء آثار روانی ،تفاوت ارزی ناشی ازکاهش ارزش دلار در بازارهای مالی و بورس اینگونه کشورهارا نیز متاثرنخواهد ساخت.
علی ایحال با توجه باینکه در نشست سالیانه اخیر IMF حدود ۱۸۵ کشورموافقت خود را در صدور قطعنامه ای مبنی بر حمایت دولتها از سیستم های مالیناشی از بحران مالی جهانی اعلام نموده اند،هنوز جای بسیار تامل - تعمق وتعجب دارد که چطور دولتمردان و مجلسیون ما ، با کمترین حساسیت و بدونکوچکترین توجه به اوضاع فعلی بازار های مالی و بانکی جهان ، از ارائهکوچکترین موضع رسمی در جهت پذیرش و پاسخ گویی به
۱- چگونگی نوسانات و افت محسوس قیمت سهام در بازار آشوب زده بورس کشور؟
۲- چگونگی افت شدید قیمت نفت تا کنون به زیر ۶۳ دلارو عدم محقق شدن بیشاز ۵۴ میلیارد دلار تا پایان سال جاری از محل فروش نفت و تاثیر مستقیماین کاهش درآمد در توزیع عادلانه ثروت در کشور؟
۳- چگونگی بقای سیستم بانکی رو به استیصال کشور با توجه به رشد منفیمنابع در۶ ماهه اول سال جاری و رشد صفر درصدی نقدینگی در همین مدت؟
خودداری مینمایند.
لذا بنظر می رسد شاید نوشدارو پس از مرگ سهراب در آینده، مغز متفکر آنان را بخود معطوف نموده باشد.


منبع :

aalipour.blogfa.com